>
Fa   |   Ar   |   En
   زیست شناسی ایران   
سال:1384 - دوره:18 - شماره:4


  tick  بررسی وضعیت گالاکتوز در قندهای محلول قطعات جداکشت سه گونه اکالیپتوس بعنوان یک نشانگر شرایط رشد بافت ها - صفحه:280-294

  tick  اثر نوعی براسینواستروئید(Epibrassinolide-24)بر مقدار تجمع مالون دآلدئید، پرولین ، قند و رنگیزه های فتوسنتزی در گیاه کلزا(Brassica Napus L.)تحت تنش کم آبی - صفحه:295-306

  tick  تنوع گونه ای گیاهان چوبی در جنگل های سری یک کلاردشت ، مازندران - صفحه:307-322

  tick  فیلوژنی طایفه ی (Scrophulariaceae)Rhinantheae بر اساس ریخت شناسی - صفحه:323-331

  tick  مطالعه ریخت شناسی سرده های خانواده ی سیرفیده : Diptera (Syrphidae) در شهرستان مشهد - صفحه:332-340

  tick  اثر تیمارهای مختلف در شکستن خواب وجوانه زنی بذرو تاتوره (Datura Stramonium L.) - صفحه:341-349

  tick  تاثیر خیساندن بذور ، مدت زمان و دمای پیش سرمای مرطوب بر شکست خواب بذرکما (Ferula Ovina Boiss.) - صفحه:350-359

  tick  بررسی فعالیت آنتی بیوتیکهای B لاکتامی و آمینوگلیکوزیدی در برابر بیوفیلم Pseudomonas Aeruginosaدر شرایط آزمایشگاهی - صفحه:360-369

  tick  شناسایی و بررسی پراکنش ماهیان رودخانه حویق استان گیلان - صفحه:370-381
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved