>
Fa   |   Ar   |   En
   زیست شناسی ایران   
سال:1390 - دوره:24 - شماره:2


  tick  بررسی بیان مولکولی ژنهای زیرواحد های گیرنده Gabaa در سلولهای جنینی کلیه انسان (Hek 293) - صفحه:162-168

  tick  تولید آنزیم لیپاز توسط مخمر Yarrowia Lipolytica از منابع مختلف کربن - صفحه:169-175

  tick  تاثیر شرایط محیطی و غذایی بر تولید پروتئاز توسط یک گونه باسیلوس جدا شده ازخاک پارک جنگلی لویزان - صفحه:176-184

  tick  بررسی تنوع ژنتیکی بین جمعیتهای گندم دوروم غرب و شمال غرب کشور با استفاده از نشانگرهای رتروترانسپوزونی (Sequence Specific Amplified Polymorphism) Ssap - صفحه:185-193

  tick  بهینه سازی برخی فاکتورهای کشت سویه بومی Xanthomonas Campestris B82 به روش تاگوچی برای تولید صمغ میکروبی زانتان - صفحه:194-207

  tick  تخلیص آنزیم گزیلاناز (Ec:3.2.1.8)از باکتری باسیلوس استئاروترموفیلوس (Atcc12980) و بررسی اثر آن در تجزیه گزیلان - صفحه:208-217

  tick  مطالعات مدلسازی مولکولی بر آنزیم استات کیناز باکتریایی، بررسی جایگاه فعال در جهت طراحی مهارکننده - صفحه:218-238

  tick  ریزازدیادی گیاه داوودی L. Chrysanthemum Morifolium Ramat - صفحه:239-244

  tick  پاسخهای پاداکسایشی گونه های وحشی سیب زمینی به شوری در شرایط درون شیشه ای - صفحه:245-258

  tick  بررسی سیستم آنتی اکسیدانی و پوسیدگی پس از برداشت در میوه های کیوی رقم هایوارد تیمار شده با بخار متیل سالیسیلات - صفحه:258-272

  tick  تنوع گونه های گیاهی در واحدهای رویشگاهی جنگلهای پایین بند حاشیه خزری (مطالعه موردی: جنگل خانیکان، چالوس) - صفحه:272-281

  tick  بررسی ویژگیهای مورفوفیزیولوژیکی بیوتیپهای جمعیت پیچک صحرایی ( Convolvulus Arvensis L. ) کرج با استفاده از روشهای آماری چندمتغیره - صفحه:282-292

  tick  مطالعه برخی از شاخصهای یونی متابولیتی خون در مولدین ماده بالغ و در حال بلوغ ماهی سفید (Rutilus Frisii Kutum Kamenskii، 1901) - صفحه:293-302

  tick  بررسی تاثیر پری بیوتیک اینولین بر فاکتورهای سیستم ایمنی و مقاومت ماهی قزل آلای رنگین کمان Oncorhynchus Mykiss (Walbaum، 1972) در برابر باکتری بیماری زای استرپتوکوک - صفحه:303-312

  tick  بررسی تنوع صفات شمارشی در جمعیتهای کپور دندان ماهی جنوب ایران، Aphanius Dispar Dispar (Teleostei: Cyprinodontidae) - صفحه:313-319
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved