>
Fa   |   Ar   |   En
   زیست شناسی ایران   
سال:1390 - دوره:24 - شماره:1


  tick  بررسی ارتباط بین پلی مرفیسمهای ژن G2268a ، G-260c، A-275g ، G1299t، G816a T825c، G2168a، C2217t) Mrp1) با بیان آن در بیماران مبتلا به لوسمی حاد و مقاوم به شیمی درمانی - صفحه:1-9

  tick  همسانه سازی و تعیین خصوصیات ژن مسئول بیوسنتز اسید اروسیک در گیاه کلزا - صفحه:10-24

  tick  تولید آنتی بادی اختصاصی پروتئین Pgip1 بیان شده به صورت هترولوگ در باکتری با استفاده از آن جهت تایید بیان Pg در گیاهان کلزای تراریخت - صفحه:25-34

  tick  بررسی نقش متانول در القای تشکیل آمیلوئید در آپوالکل دهیدروژناز مخمر - صفحه:35-42

  tick  جغرافیای زیستی گونه های (Lycium (Solanaceae و فیلوژنی گونه های Lycium در دنیای قدیم بر اساس توالی ناحیه Its از Nrdna و Trnl-F از Cpdna - صفحه:43-53

  tick  تنوع گونه های علفی در پیرامون خشکه دارها و درختان افتاده در جنگلهای سرد آبرود چالوس - صفحه:54-64

  tick  پاسخ گونه های سیب زمینی خودرو به تنش شوری در شرایط کشت درون شیشه - صفحه:65-78

  tick  بررسی میزان برگشت مجدد عناصر غذایی از برگ به درختان در کشت خالص و آمیخته بلند مازو - صفحه:79-88

  tick  مطالعه آثار دگرآسیبی زعفران (Crocus Sativus L) بر روی جوانه زنی و رشد دانه رستهای چهار رقم سورگوم (Sorghum Bicolor L) - صفحه:89-103

  tick  درختان و درختچه های منطقه مارمیشو در استان آذربایجان غربی - صفحه:104-109

  tick  تاثیر تاموکسیفن بر توانایی تولید مثلی موشهای صحرایی ماده - صفحه:110-117

  tick  معرفی لاروهای خانواده کرونومیده (Chironomidae) و بررسی عوامل موثر بر فراوانی آنها در رودخانه گلپایگان - صفحه:118-128

  tick  سازگاری ماهیان هیبرید (Oncorhynchus Mykiss * Salmo Trutta Caspius) تریپلوئید در انتقال مستقیم به شوری های متفاوت آب - صفحه:129-142

  tick  بررسی فونستیک شب پره های زیر خانواده Cybalominae ، Crambinae ، Odontiinae از خانواده (Lepidoptera : Crambidae) در شهرستانهای فسا و جهرم از استان فارس - صفحه:143-154

  tick  اثر سطوح مختلف زئولیت طبیعی بر عملکرد شاخصهای رشد بچه ماهی سفید جنوب دریاچه خزر (Rutilus Frisii Kutum، Kamenskii، 1901) - صفحه:155-161
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved