>
Fa   |   Ar   |   En
   زیست شناسی ایران   
سال:1390 - دوره:24 - شماره:3


  tick  نوروپاتی ارثی عصب بینایی لبر: آیا تغییرات ژنتیکی در چرخه اسید فولیک نقشی در ابراز جهشهای ژنهای میتوکندری دارد؟ - صفحه:320-327

  tick  استفاده از ضایعات لیگنوسلولزی کشاورزی جهت تولید اقتصادی آنزیم گزیلاناز قلیایی، از سویه بومی Bacillus Mojavensis به روش تخمیر غوطه ور و بهینه سازی تولید - صفحه:328-341

  tick  تراریختی مینو و دارابی با واسطه آگروباکتریوم و باززایی ریزنمونه های بیان کننده ژن بتاگلوکورونیداز - صفحه:342-354

  tick  ریزازدیادی گیاهچه های تاتوره تماشایی (Datura Innoxia) با استفاده از Iaa و Ba و افزایش محتوای تروپان آلکالوئید گیاهچه ها تحت تاثیر تیمار با پوترسین - صفحه:355-365

  tick  بررسی بیان ژن H6h و ایزوفرمهای Pmt تحت تاثیر غلظتهای مختلف سالیسیلیک اسید در ریشه های مویی و اندامهای مختلف شابیزک (Atropa Belladonna L.) - صفحه:366-372

  tick  تجمع ماده خشک و تولید متابولیت های سازگار در شش ژنوتیپ نخود تحت سطح مختلف رطوبت خاک - صفحه:373-389

  tick  بررسی تنوع ژنتیکی نمونه های Aegilops Tauschii نواحی شمالی ایران با استفاده از نشانگرهای Ssr - صفحه:390-399

  tick  تنوع گونه های گیاهی در ارتباط با عامل اکولوژیک ارتفاع از سطح دریا در جنگلهای سرد آبرود چالوس - صفحه:400-411

  tick  بررسی اکولوژیکی درخت ارغوان در غرب ایران - صفحه:412-420

  tick  بررسی فلورستیک و اشکال زیستی گیاهان منطقه حفاظت شده قرخود - صفحه:421-431

  tick  بررسی واکنشهای سرخرطومی ریشه چغندرقند Bothynoderes Obliquefasciatus (Menetries، 1939 Coleoptera: Curculionidae) نسبت به گیاهان میزبان - صفحه:432-441

  tick  اولین گزارش کنه اریوفید Shevtchenkella Recki (Bagd.) (Acari: Eriophyidae) از روی پسته در ایران - صفحه:442-445

  tick  مطالعه چند ریختی رنگی در قورباغه مردابیRana Ridibunda در استان گلستان - صفحه:446-455

  tick  القای واکنش تخم گشایی در تخم افی پیال دافنی سیمیلیس(Daphnia Similis) در شرایط آزمایشگاهی - صفحه:456-467

  tick  بررسی مقدماتی مرحله پورگی سنجاقک شکلان (Odonata) استان فارس، توصیف پوره جنس Anax (Leach، 1815) و کلید شناسایی پوره ها - صفحه:468-476
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved