>
Fa   |   Ar   |   En
   زیست شناسی ایران   
سال:1389 - دوره:23 - شماره:2


  tick  طراحی و تهیه سازه حاوی ژن اینترفرون گاما و بیان آن در بذر گیاه کلزا - صفحه:151-160

  tick  بررسی تاثیر مقدار مایه تلقیح، غلظت قند و افزودن ویتامینها در فرآیند صنعتی تخمیر الکلی در مقیاس آزمایشگاهی - صفحه:161-171

  tick  پایداری بیوسورفکتانت تولیدی توسط سویه بومی Bacillus Subtilis در برابر تغییرات شرایط محیطی - صفحه:172-178

  tick  مقایسه مورفومتری آرتمیای دریاچه ارومیه با آرتمیای کال شور گناباد - صفحه:179-189

  tick  بررسی تغییرات بیوشیمیایی سمن در زمانهای مهاجرت تولید مثلی ماهی سفید Rutilus Frisii Kutum Kamensky 1901 - صفحه:190-196

  tick  تکثیر هوبره آسیایی (Chlamydotis Macqueenii) در ایران: داده‌ ها و تجربیات اولیه - صفحه:197-206

  tick  اثر برهم کنش گرلین و آنالوگ ماده P بر فعالیت محور تیروئیدی در موشهای صحرایی - صفحه:207-214

  tick  بررسی اثر عوامل توپوگرافی و اقلیمی بر پراکنش خرس قهوه ای Linneaus, 1758): Carnicora, Ursidae Ursus Arctos) در استان فارس با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (Gis) - صفحه:215-233

  tick  اثر گرسنگی بر پاره ای از ویژگیهای مورفولوژیکی و هماتولوژیکی ماهی قزل آلای رنگین کمان - صفحه:234-247

  tick  شناسایی تاکسونومیک و پراکنش مدوزهای شاخه مرجانیان در خور دورق و غزاله در استان خوزستان - صفحه:249-258

  tick  مطالعه ریخت شناسی و ساختار درونی کپسول شنوایی در جنس Meriones و نقش سازشی آن با استفاده از تکنیکهای بافت شناسی و میکروسکوپ الکترونی - صفحه:259-266

  tick  ارزیابی قابلیت حیات قطعات نخاع موش بالغ به وسیله سنجش Mtt - صفحه:267-274

  tick  بررسی اثرات - 24 اپی براسینولید و تنش کم آبی بر برخی از پارامترهای فیزیولوژیکی گیاه کلزا (.Brassica Napus L) - صفحه:275-286

  tick  تاثیر برخی از عوامل فیزیوگرافیکی رویشگاهها روی خصوصیات رویشی سماق در دامنه های جنوبی رشته کوههای بینالود (نیشابور) - صفحه:287-298

  tick  اثر کاربرد جبرلین و سرمادهی مرطوب روی تحریک جوانه زنی دانه و رشد بعدی دانه رست «ازگیل ژاپنی» - صفحه:299-308
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved