>
Fa   |   Ar   |   En
   زیست شناسی ایران   
سال:1388 - دوره:22 - شماره:4


  tick  تاثیر سم زنبور عسل بر رمیلینه شدن دررتهای ویستار دمیلینه شده با اتیدیوم بروماید - صفحه:566-573

  tick  تعیین رژیم غذایی لارو و بچه ماهیان کپور دریایی Cyprinus Carpio Linnaeus در استخرهای خاکی مرکز تکثیر و پرورش ماهیان استخوانی سیجوال ( استان گلستان ) - صفحه:574-580

  tick  استفاده از شاخص چشمی برای بررسی روند رشد و نمو جنینی در سه گونه از سخت پوستان ده پا Palaemonelegans.Homarus Gammarus.Astacus Leptodactylus - صفحه:581-593

  tick  تعیین میزان پروتئین گونه های غالب گیاهی مورد مصرف آهو Gazella Subgutturosaدر منطقه حفاظت شده کالمند - بهادران مهریز ( یزد ) - صفحه:594-598

  tick  بررسی تغییرات اندازه گردان تن آب شیرین Brachionus Calyciflorusدر تیمارهای مختلف غذایی - صفحه:599-607

  tick  بررسی شیوع بیماری لپتو سپیروز در استان مازندران با استفاده از روشهای میکرو آگلوتیناسیون و ایمنوفلورسانس غیرمستقیم - صفحه:608-618

  tick  بررسی روند تجمیع زیستی متیل جیوه در بافتهای مختلف فیل ماهی Huso Huso - صفحه:619-625

  tick  تاثیرات غلظتهای سمی کادمیوم بر میزان گره زایی و تثبیت ازت سوشهای مختلف باکتری سینوریزوبیوم ملیلوتی ( وحشی و دارای پلازمید) درگیاه یونجه Medicago Sativa - صفحه:626-635

  tick  اثر تنش گرما بر جوانه زنی و رشد دانه گرده در گیاه فلفل Capsicum Annuum L در شرایط درون شیشه ای - صفحه:636-644

  tick  فلور رویشگاههای Artemisia Sieberi در ایران - صفحه:645-660

  tick  تعیین پتانسیل تعدادی از ریزوبیومهای بومی و به عنوان باکتریهای محرک رشد گیاه و نقش آنها در کاهش اتیلن تنشی - صفحه:661-670

  tick  بررسی اثر سویه و دماهای مختلف منطقه ریشه بر صفات مورفولوژیکی و تثبیت نیتروژن سه رقم خلرLathyrus Sativus L. - صفحه:671-681

  tick  بهینه سازی تولید آنزیم بتا 1 و 4 اندو گلوکاناز ( سلولاز ) قارچ Aspergillus Niger(R4) و همسانه سازی ژن Eglb - صفحه:682-690

  tick  القاء آنزیمهای آنتی اکسیدان، ترکیبات فنولیک و فلاونوئید در کشت در شیشه شیرین بیان L.Glycyrrhiza Glabra با استفاده از متیل جاسمونات و سالیسیلیک اسید - صفحه:691-703

  tick  بررسی مولکولی و تعیین توالی بخش Rna S ژنوم ویروس تب کریمه - کنگو Cchf در ایران - صفحه:704-710

  tick  تعیین میزان و منشاء باکتریهای مدفوعی در آب دریاچه پریشان - صفحه:711-718

  tick  بررسی اثر پیمایش تیمارهای هورمونی و ژنوتیپ در تشکیل نوساقه های نابجای مستقیم روی برگهای چغندرقند Beta Vulgaris L. در شرایط درون شیشه ای - صفحه:719-729

  tick  بررسی فراوانی کمپیلوباکتر ژوژنی در محتویات سکومی گله های طیور شهرستان کرمان - صفحه:730-733
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved