>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران   
سال:1381 - دوره:49 - شماره:161


  tick  سعد و نحس افلاک و بازتاب آن در شعر و ادب فارسی - صفحه:1-12

  tick  نظری دیگر بر « ماهی از سرگنده گردد...» - صفحه:13-18

  tick  شمس تبریزی در آئینه مثنوی جلال الدین مولوی - صفحه:19-37

  tick  بحث در صفت اراده از نظر متکلمین معتزله - صفحه:39-52

  tick  درباره معادل یابی و ترکیب سازی در زبان و ادب فارسی - صفحه:53-76

  tick  مسائل بلاغی ، ادبی و نحوی در مقدمه ی شرح ابن میثم بر نهج البلاغه - صفحه:77-96

  tick  آئینه های حراقه ( معروف به آئینه پیل ) - صفحه:97-108

  tick  بساطی سمرقندی و جایگاه شاعری او - صفحه:109-132

  tick  توانش کاربردی زبان - صفحه:133-152

  tick  تعیین مراکز بهینه توسعه روستایی به منظور ایجاد الگوی سلسله مراتبی مطلوب سکونتگاههای روستایی در بخش لاله جین ، همدان - صفحه:153-172

  tick  روند شکل گیری شعر آزاد در زبان عربی - صفحه:173-198

  tick  درآمدی بر تاثیر زبان عربی بر شعر خاقانی - صفحه:199-212

  tick  نگاهی نو به اندیشه ای کهن کنایه و انواع آن - صفحه:213-226

  tick  خلاصه و مقایسه خسرو و شیرین و لیلی و مجنون نظامی گنجوی - صفحه:227-248

  tick  پیامبر و وحی از نظر ابن سینا - صفحه:249-264

  tick  ایران و کشورهای مهم آفریقایی - صفحه:265-282

  tick  نگاهی به بیابان لوت ایران ، قطب حرارتی کره زمین - صفحه:283-302

  tick  دائره المعارف و پندنامه مزدیسنی - صفحه:303-312

  tick  زبان تمثلی دین در حکمت صدرالمتالهین - صفحه:313-330

  tick  نمایه یا شاخص ترجمه برای زبان های فارسی و انگلیسی - صفحه:331-350

  tick  بررسی موقعیت و مزیتهای استان خوزستان در بخش گردشگری با تاکید بر ارزیابی خالص گردشگر خارجی - صفحه:351-368

  tick  لانینا و ناهنجاریهای جوی - صفحه:369-382

  tick  اثرات رشد جمعیت بر آموزش در استانهای ایران « 1375 » - صفحه:383-402

  tick  عقلانیت و ادب فارسی - صفحه:403-420

  tick  ساسانیان و جاده ابریشم - صفحه:421-442

  tick  کندوکاو در اختلاف متون چاپی و خطی نهج البلاغه و شماره خطبه ها ، نامه ها و کلمات قصار ( حکم ) آن - صفحه:443-460

  tick  بررسی ویژگی های جغرافیایی بیابانهای مرکزی ایران - صفحه:461-474

  tick  ویژگی های زبانی و سبکی تاج المآثر نخستین تاریخ فارسی شبه قاره هند و پاکستان - صفحه:475-492

  tick  صدرای شیرازی ، حکیمی عارف - صفحه:493-506

  tick  شرح احوال و تحلیل افکار شقیق بلخی - صفحه:507-526

  tick  تصویرهای کهنه در نگاه تازه صائب تبریزی - صفحه:526-546

  tick  نقش ویژگی های شخصیتی در موفقیت تحصیلی - صفحه:547-562

  tick  شرح این قصه شنو از دو لب دوخته ام ( مقدمه ای بر مبانی شعر فرخی یزدی ) - صفحه:563-584

  tick  بیدل و آشنایی زدایی - صفحه:585-598

  tick  باور ، جهان بینی و رفتار زیست محیطی - صفحه:599-626

  tick  معرفی داستان « زال مخدوره فریب » - صفحه:627-
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved