>
Fa   |   Ar   |   En
   علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز   
سال:1396 - دوره:24 - شماره:1


  tick  ارائه مدل ساختاری ارتباطی، بین رهبری معنوی و بهزیستی سازمانی با میانجی گری مثبت اندیشی مدیران مدارس ابتدایی شهر خرم آباد - صفحه:97-120

  tick  ارائه مدلی جهت رشد تفکر هندسی: تاثیر حافظه تصویری بر رشد تفکر هندسی از طریق معرفت شناسی علمی هندسه - صفحه:45-68

  tick  بررسی تاثیر جهانی شدن آموزش بر روی برنامه درسی: مطالعه موردی معلمان آموزش و پرورش کلان شهر اهواز - صفحه:203-226

  tick  بررسی نظریه کنش ارتباطی هابرماس و دلالت‌های آن در آموزش عالی در ایران - صفحه:121-150

  tick  تاملی بر آموزش و پرورش نخبگان - صفحه:5-22

  tick  تبیین عوامل بازدارنده و ارتقاء دهنده کیفیت در آموزش عالی فنی-مهندسی (مورد: دانشکده های فنی و مهندسی دانشگاه های دولتی شهر تهران ) - صفحه:179-202

  tick  تبیین فرصت‌های یادگیری برنامه درسی خردگرایانه در متون اسلامی - صفحه:23-44

  tick  تجارب والدین از مشارکت در امر تحصیل فرزندان: یک تحقیق کیفی - صفحه:69-96

  tick  شناسایی شایستگی های کارآفرینانه ی اعضای هیئت علمی دانشگاه های دولتی ایران (مورد مطالعه: دانشگاه شهید بهشتی) - صفحه:151-178
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved