>
Fa   |   Ar   |   En
   علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز   
سال:1392 - دوره:20 - شماره:1


  tick  اعتباریابی آزمون رویکردهای مطالعه (روایی و پایایی فرم کوتاه و تجدید نظر شده) - صفحه:221-242

  tick  انقیاد کودکان در نظام آموزشی: نقد تبارشناسانه‌ی رویکردهای انضباطی در مدرسه - صفحه:5-28

  tick  بررسی اثربخشی دوره‌‌های آموزشی Icdl برتوانمندی‌های دانشی، نگرشی و مهارتی کارکنان سازمان آب و برق استان خوزستان - صفحه:95-116

  tick  بررسی ادراک تهدید، اضطراب شناختی امتحان، بزرگ‌نمایی تهدید، اسناد به عملکرد و ترس از ارزیابی منفی به عنوان پیش‌بین‌های اضطراب امتحان دانش‌آموزان دختر دبیرستان - صفحه:189-202

  tick  بررسی رابطه‌ی یادگیری خود راهبر با عملکرد تحصیلی و رضایت از زندگی در دانش‌آموزان - صفحه:155-170

  tick  بررسی مدل رابطه‌ی ساختارهای هدف کلاسی و بهزیستی روان‌شناختی در دانش‌آموزان، با میانجی‌گری متغیرهای خودکارآمدی و نیازهای روان‌شناختی - صفحه:203-220

  tick  جهانی شدن و اثرات آن بر اهداف برنامه‌ی درسی نظام آموزشی ایران - صفحه:51-74

  tick  فارابى، فیلسوف تربیت - صفحه:29-50

  tick  فراتحلیل نقش آموزش‌های پیش از دبستان و دوزبانگی در پیشرفت تحصیلی - صفحه:137-154

  tick  مقایسه‌ی یادگیری اجتماعی- هیجانی و مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان مدارس غیر دولتی بدون‌کیف و مدارس دولتی شهر اصفهان - صفحه:171-188

  tick  مقایسه‌ی یادگیری و انگیزش آموزش مداوم جامعه‌ی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با استفاده از سه روش آموزش متداول دانشگاه، طراحی شده با الگوی مریل، رایگلوث و طراحی شده با الگوی مریل، رایگلوث و کلر - صفحه:117-136

  tick  موانع گسترش مشارکت بخش خصوصی در آموزش و پرورش ایران: مورد کاوی مدارس غیر انتفاعی - صفحه:75-94

  tick  یادداشت سردبیر - صفحه:1-4

  tick  چهارچوب تکیه‌گاه‌سازی آموزشی در محیط یادگیری حل مشکل مبتنی بر کامپیوتر - صفحه:243-268
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved