>
Fa   |   Ar   |   En
   علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز   
سال:1391 - دوره:19 - شماره:2


  tick  ارزیابی پایه ی سوم مقطع متوسطه ی نظری دخترانه ی شهر اهواز بر اساس الگوی نظری سیپ از دیدگاه دانش آموزان و دانش آموختگان - صفحه:167-188

  tick  امکان سنجی اجرای پروژه ی یادگیری الکترونیکی - صفحه:145-166

  tick  بررسی تطبیقی عنصر هدف در برنامه ی درسی آموزش علوم ایران و چند کشور جهان - صفحه:87-106

  tick  بررسی عوامل مرتبط با تمایل مربیان پرورشی به انتقال به حوزه ی آموزشی در مدارس متوسطه و راهنمایی استان همدان - صفحه:209-230

  tick  بررسی قدرت پیش بینی کیفیت تدریس معلم و جو کلاس برای یادگیری ریاضی با واسطه گری باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری خودنظم دهی در دانش آموزان کلاس پنجم ابتدایی - صفحه:107-126

  tick  بین المللی سازی برنامه ی درسی در نظام آموزش عالی ایران: چالشها و راهبردها - صفحه:45-66

  tick  تأملی بر روابط فرهنگ بازار و دانشگاه - صفحه:7-22

  tick  طراحی مدلی برای اندازه گیری سازگاری سازمانی دانشگاه با محیط بیرونی (مطالعه ی دانشگاههای دولتی شهر تهران) - صفحه:23-44

  tick  طراحی و تدوین الگوی برنامه ی یادگیری الکترونیکی املای فارسی - صفحه:127-144

  tick  مقایسه اثر روش های تدریس فارسی معلمان بر افزایش میزان سواد خواندن و درک مطالب درسی دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی شهر تهران - صفحه:67-86

  tick  نگرش معلمان ابتدایی شهر سنندج نسبت به ارزشیابی توصیفی - صفحه:189-208

  tick  یادداشت سردبیر - صفحه:1-6
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved