>
Fa   |   Ar   |   En
   رابطه هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی: یک مطالعه فراتحلیلی  
   
نویسنده محمدی مولود سعید ,زوار تقی
منبع علوم تربيتي دانشگاه شهيد چمران اهواز - 1399 - دوره : 27 - شماره : 1 - صفحه:161 -182
چکیده    چکیده پژوهش‌های متعددی در حوزه‌ی رابطه هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی با کسب نتایج متفاوت و متناقض انجام‌یافته است. پژوهش حاضر با هدف ترکیب نتایج پژوهش‌‌های متعدد این حوزه انجام‌گرفته است. روش مورداستفاده در این پژوهش فراتحلیل می‎باشد. جهت نیل به اهداف پژوهش، از نتایج کمی 30 پژوهش منتخب، که با توجه به ملاک‌های ورود و خروج و بهره‌گیری از کلیدواژه‌های تعیین‌شده از طریق بانک‌های اطلاعاتی مختلف کشور به‌دست‌آمده بود، استفاده گردید و درمجموع 137 اندازه اثر همبستگی از آن‌ها به دست آمد؛ که با نرم‌افزار cma2 مورد تحلیل قرار گرفت. در این پژوهش دو مدل تصادفی و ثابت محاسبه گردید که با توجه به تحلیل ناهمگنی از طریق شاخص‌های q و مجذور i، و حذف 18 اندازه اثر، مدل ثابت به‌عنوان مدل نهایی در نظر گرفته شد. اندازه‎اثر ترکیبی پژوهش‎های مورد بررسی 0.169 به دست آمد و از لحاظ آماری معنی دار می‌باشد (p
کلیدواژه اندازه اثر، پیشرفت تحصیلی، فراتحلیل، هوش هیجانی
آدرس دانشگاه تبریز, ایران, دانشگاه شهید مدنی آذربایجان, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved