>
Fa   |   Ar   |   En
   تاثیر درس‌افزار با رویکرد یادگیری مبتنی بر مغز بر سطوح یادگیری شناختی دانش‌آموزان  
   
نویسنده بدیعی الهه ,نیلی محمد رضا ,عابدینی یاسمین ,زمانی بی بی عشرت
منبع علوم تربيتي دانشگاه شهيد چمران اهواز - 1399 - دوره : 27 - شماره : 1 - صفحه:139 -160
چکیده    این پژوهش با هدف تاثیر درس‌افزار طراحی شده بر اساس اصول یادگیری مبتنی بر مغز، بر یادگیری دانش‌آموزان دختر هنرستانی، در هر یک از سطوح شناختی بلوم، در درس برنامه‌نویسی کامپیوتر، انجام گرفت. این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمونپس آزمون با گروه کنترل نابرابر بود. تعداد 6 کلاس پایه یازدهم رشته کامپیوتر از هنرستان‌های دخترانه شهر اصفهان به روش خوشه‌ای انتخاب شدند. هر 2 کلاس به‌صورت تصادفی به هر یک از گروه‌های آزمایش1، آزمایش2 و کنترل انتصاب یافت. در گروه کنترل، آموزش به روش معمول انجام گرفت. در گروه آزمایش1، علاوه بر روش متداول، از درس‌افزار محقق ساخته سازگار با مغز استفاده شد. در گروه آزمایش2 علاوه بر روش متداول، یک درس‌افزار معمولی به کار رفت. یک آزمون محقق ساخته برنامه‌نویسی شامل اهدافی در سطوح مختلف یادگیری شناختی تهیه و روایی آن توسط گروهی از آموزشگران کامپیوتر و گروه آموزشی کامپیوتر استان اصفهان تایید و پایایی آن به روش کودرریچاردسون برابر746/0 محاسبه گردید. این آزمون به عنوان پیش‌آزمون و پس‌آزمون برای سه گروه اجرا شد. نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیری نشان داد که درس‌افزار سازگار با مغز باعث افزایش معنادار (p<0.05) یادگیری دانش‌آموزان در سطوح دانش و فهم شده است. درس‌افزار غیر سازگار با مغز یادگیری شناختی را در سطح ترکیب بهطور معنادار (p<0.05) کاهش داده و در سطوح دیگر هم نتوانسته است یادگیری را افزایش دهد. همچنین درس‌افزار سازگار با مغز در سطوح دانش، فهم، کاربست و ترکیب به طور معناداری (p<0.05) نسبت به درس‌افزار معمولی تاثیر بهتری داشته است.
کلیدواژه یادگیری شناختی، یادگیری مبتنی بر مغز، درس‌افزار، برنامه نویسی کامپیوتر
آدرس دانشگاه اصفهان, ایران, دانشگاه اصفهان, ایران, دانشگاه اصفهان, ایران, دانشگاه اصفهان, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved