>
Fa   |   Ar   |   En
   علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز   
سال:1398 - دوره:26 - شماره:1


  tick  آموزش و بهبود شایستگی‌های رهبری با روش کانون ارزیابی توسعه رهبر: مطالعه تجربی شایستگی‌های تحول‌گرایی، تیم‌سازی و تفکر استراتژیک - صفحه:97-118

  tick  استانداردهای آموزشی طراحی بازخورد در محیط های یادگیری الکترونیک، بر اساس طبقه‌بندی بلوم اندرسون - صفحه:155-174

  tick  بررسی آسیب‌های کارکردی پردیس‌های خودگردان دانشگاه‌های دولتی شهر تهران - صفحه:197-216

  tick  به‌کارگیری مدل ترکیبی تحلیل عاملی و تحلیل سوات در تعیین اولویت‌های استراتژیک آموزش عالی (مطالعه موردی: زیر نظام آموزش عالی دولتی استان اصفهان) - صفحه:217-240

  tick  تحلیل کیفیِ شرایط، وضعیت و پیامدهای عادت‌واره نهادی عاملان اجتماعی میدان تولید آموزش (مطالعه موردی معلمان دوره متوسطه دوم شهر مشهد - صفحه:35-54

  tick  شناسایی عوامل موثر در موفقیت دوره های آموزشی الکترونیکی (پژوهشی آمیخته) - صفحه:137-154

  tick  شناسایی مولفه های دانش دبیران در آموزش و پرورش شهر اهواز - صفحه:55-76

  tick  طراحی و تبیین یک مدل دوسطحی از تاثیر هوش هیجانی بر اعتماد و اثر آن بر فرهنگ همکاری و خلاقیت فردی (مورد مطالعه: مربیان و کارآموزان مراکز دولتی و آزاد سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای شهرستان اهواز) - صفحه:119-136

  tick  نقش رهبری حرفه ای مدیران در توسعه شایستگی دانش‌آموزان با میانجی‌گری اعتماد و همکاری بین معلمان و حرفه ای شدن معلمان - صفحه:77-96

  tick  واکاوی اصول حاکم بر طراحی الگوی مطلوب برنامه‌درسی تربیت اخلاقی در دوره ابتدایی نظام آموزشی ایران - صفحه:15-34

  tick  واکاوی سازوکارهای شناسایی و انتخاب اعضای هیات علمی مستعد در دانشگاه های جامع با تراز عملکرد منطقه ای - صفحه:175-196

  tick  پساپدیدارشناسی در آموزش و یادگیری با تاکید بر مفاهیم چندگانگی و شفافیت - صفحه:1-14
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved