>
Fa   |   Ar   |   En
   علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز   
سال:1397 - دوره:25 - شماره:1


  tick  بررسی تجارب زیسته تعلل ‏ورزی تحصیلی در دانش‌آموزان متوسطه - صفحه:127-144

  tick  بررسی مقایسه‌ای آزمون‌های مهارتی مبتنی بر فناوری و آزمون‌های مبتنی بر کاغذ (مورد مطالعه: اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای البرز) - صفحه:165-184

  tick  تحلیل کیفی و کمی تجارب و بازخورد شرکت کنندگان در مصاحبه‌های استخدامی آموزش‌وپرورش - صفحه:23-42

  tick  سنتز پژوهی در مطالعات تفکر استراتژیک مدیران - صفحه:43-64

  tick  طراحی و اعتبار یابی الگوی رهبری خدمتگزار برای دانشگاه فرهنگیان با رویکرد مبتنی بر نظریه داده بنیاد - صفحه:87-108

  tick  طراحی و اعتباریابی الگوی آسیب‌شناسی فرایند سیاست‌پژوهی در آموزش عالی ایران - صفحه:109-126

  tick  نقدی بر تفسیر خواجه نصیرالدین طوسی از کسب عادت ارسطویی - صفحه:65-86

  tick  نقدی تبارشناسانه بر مفهوم دانش آموز نخبه در آموزش و پرورش معاصر ایران - صفحه:5-22

  tick  نقش میانجی یادگیری مشارکتی در رابطه شایستگی تدریس و صلاحیت حرفه‌ای اعضای هیات علمی با دستاورد‌ تحصیلی دانشجویان - صفحه:145-164
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved