>
Fa   |   Ar   |   En
   علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز   
سال:1397 - دوره:25 - شماره:2


  tick  اثربخشی آموزش کارآفرینی بر مسیر شغلی دانش آموزان - صفحه:91-108

  tick  بررسی نقش سرمایه‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی بر نابرابری آموزشی - صفحه:213-232

  tick  تاملی بر شکل گیری نظام آموزش مدرن در ایران مبتنی بر مناسبات قدرت – دانش در اندیشه میشل فوکو - صفحه:5-24

  tick  تحلیل رابطه مولفه های کیفیت زندگی کاری با ابعاد توانمندسازی روانشناختی - صفحه:197-212

  tick  تدوین بسته‌ی آموزشی خودفرمانی و تعیین اثر‌بخشی آن بر انگیزش درونی، انگیزش بیرونی و بی‌انگیزگی دانش‌آموزان دوره‌ی دوم متوسطه تهران - صفحه:71-90

  tick  رابطه علی ادراک از محیط یادگیری سازنده‌گرا و تفکر سیستمی با گرایش به یادگیری مادام‌العمر از طریق میانجی‌گری انگیزش درونی دانشجویان کارشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز - صفحه:109-130

  tick  ساخت و هنجاریابی پرسشنامه سنجش تفکر مراقبتی بر مبنای رویکرد تربیتی فلسفه برای کودکان - صفحه:153-178

  tick  سیاست ها و استراتژی های سازماندهی آموزش مداوم در شرکت فولاد مبارکه اصفهان - صفحه:25-46

  tick  شناسایی ابعاد و مولفه های کاربرد درس پژوهی درس ریاضی در مدارس ابتدایی عادی استان مازندران به منظور ارائه یک مدل مفهومی - صفحه:47-70

  tick  شناسایی عوامل موثر بر رفتارخرید دانش آموزان مصرف‌کننده بازیهای رایانه‌ای (مورد مطالعه: دانش‌آموزان ابتدایی مدارس شهر اهواز) - صفحه:131-152

  tick  شناسایی موانع تعاملات بین المللی اعضای هیات علمی: رویکردی کیفی - صفحه:179-196
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved