>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین   
سال:1395 - دوره:20 - شماره:4


  tick  بررسی ایمونوهیستوشیمیایی بیان نشان گرهای 67-Ki و 2-Bcl در برخی ضایعه های کیستی دندانی با رفتارهای بالینی متفاوت - صفحه:4-12

  tick  ارتباط بیان مهارکننده عامل القایی هیپوکسی-1 آلفا (Hif1an) با میزان تهاجم عروقی در سرطان روده بزرگ - صفحه:13-21

  tick  فراوانی ضایعه های واکنشی زبان در دانشکده های دندان پزشکی قزوین و شهید بهشتی تهران (93-1377) - صفحه:22-28

  tick  اثربخشی مداخله شناختی- رفتاری چندمولفه ای بر کیفیت خواب و سلامت عمومی سو مصرف کنندگان مواد مخدر - صفحه:29-35

  tick  تاثیر 12 هفته فعالیت ورزشی هوازی بر سطوح سرمی واسپین و نسفاتین-1 در زنان مسن مبتلا به پُرفشاری خون - صفحه:36-42

  tick  پیش‌بینی خودکارآمدی مدیریت دیابت نوع دو براساس سخت‌رویی و راهبردهای مقابله با تنش در بیماران مبتلا - صفحه:43-51

  tick  فراوانی فیمبریهS و A در جدایه های اشرشیاکلی نمونه های ادراری در بیمارستان های آموزشی- درمانی قزوین (93-1392) - صفحه:52-58

  tick  بررسی شاخص کیفیت هوا در بخش های داخلی بیمارستان بوعلی سینای قزوین (1394) - صفحه:59-66

  tick  بررسی حوادث ناشی از کار در شرکت گازاستان یزد (1392) - صفحه:67-74

  tick  دانش پزشکان عمومی شاغل در بخش خصوصی قزوین در مورد مدیریت درمان بیماران مبتلا به کمردرد (1392) - صفحه:75-81
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved