>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین   
سال:1387 - دوره:12 - شماره:46


  tick  ارتباط سطح سرمی متابولیت های اکسیدنیتریک با سن و جنس: مطالعه قند و لیپید تهران - صفحه:8-15

  tick  ارتباط اسیداوریک با آلبومینوری در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو - صفحه:16-20

  tick  مقایسه تاثیر فلوکستین و آلپرازولام در کاهش قند خون بیماران دیابتی نوع دو - صفحه:21-26

  tick  ارتباط مقاومت به انسولین با شدت بیماری سیروز کبدی - صفحه:27-32

  tick  رابطه حوادث تنش زای مهم زندگی با شیوع سندرم متابولیک در خانواده مبتلایان به دیابت نوع دو - صفحه:33-39

  tick  لیپوپروتئین - آ و ارتباط آن با سایر چربی ها و لیپوپروتئین ها در دانشجویان ایرانی - صفحه:40-45

  tick  ارتباط تناسب فیزیکی و چاقی با شدت درگیری عروق کرونر در زنان مبتلا به آنژین صدری - صفحه:46-51

  tick  ارتباط سطح نشان گرهای محلول آپوپتوز سیستم Fas/Fasl با شدت نارسایی قلبی - صفحه:52-56

  tick  رابطه سطح سرمی اسیدسیالیک با برخی شاخص های تشخیصی در بیماران مبتلا به سکته میوکارد - صفحه:57-61

  tick  مقایسه تاثیر آموزش خانواده - مدار و فرد - مدار بر کنترل فشار خون و سبک زندگی مددجویان - صفحه:62-68

  tick  شیوع دیابت بارداری و مقایسه میانگین سنی مادران مبتلا و سالم در بیمارستان جواهری تهران (85-1382) - صفحه:69-72

  tick  شیوع چاقی در دانش آموزان دبستانی شهر نیشابور (1384) - صفحه:73-78

  tick  نقش آنتی اکسیدان ها در کنترل هیپرکلسترمی و بیماری های قلبی - عروقی: مرور منظم - صفحه:79-88

  tick  آگاهی و عملکرد افراد دیابتی در مورد نحوه تزریق انسولین به خود در واحد دیابت قزوین - صفحه:89-91
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved