>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین   
سال:1394 - دوره:19 - شماره:3


  tick  شناسایی پروتیین 65 Ppسایتومگالوویروس انسانی در تومورهای مغزی گلیووما با روش ایمنوهیستوشیمی - صفحه:4-10

  tick  اثر میدان مغناطیسی پالسی بر بهبود ضایعه استخوانی تیبیای خرگوش - صفحه:11-17

  tick  اثر افزودن ویتامین B به دیکلوفناک بر دردهای استیوآرتریت زانو - صفحه:18-26

  tick  روند فقر تغذیه درخانوارهای دارای کودک مناطق شهری و روستایی استان کرمان: رویکرد نسلی (91-1363) - صفحه:27-34

  tick  فراوانی ژن های کدکننده فیمبریه های نوع 1 و P در جدایه های اشرشیاکلی بیماران بستری در بیمارستان های کرج و قزوین - صفحه:35-40

  tick  تصفیه زیستی هوای آلوده به بخار تری اتیل آمین در صافی چکنده - صفحه:41-48

  tick  شیوع سل نهفته در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قزوین (93-1392) - صفحه:49-54

  tick  فیبروز برگشت پذیر ریه به دنبال دریافت آنتی تیموسیت گلوبولین و عفونت سیتومگالوویروس - صفحه:55-59

  tick  مقایسه تاثیر آموزش آسیب شناسی دهان، فک و صورت به روش سخنرانی با فراگیری گروهی بر میزان یادگیری دانشجویان دندان پزشکی - صفحه:60-63

  tick  تاثیر آموزش بر اضطراب مادر کودکان مبتلا به عفونت ادراری بستری در بیمارستان - صفحه:64-67
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved