>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین   
سال:1393 - دوره:18 - شماره:1


  tick  اثر امواج مایکروویو با بسامد 950 مگاهرتز بر تغییرات مورفومتریک پروستات خرگوش - صفحه:4-10

  tick  اثر سلنیوم بر میزان حرکت، مورفولوژی و زنده مانی اسپرم پس از پدیده انجماد و ذوب - صفحه:11-17

  tick  اثر بربرین هیدروکلراید بر حافظه و یادگیری موش های دیابتی شده با استرپتوزوتوسین - صفحه:18-29

  tick  تعیین فنوتیپ های Mlsb و مقاومت القایی به کلیندامایسین در استافیلوکوکوس اوریوس های جدا شده از بیماران بستری در بیمارستان های آموزشی قزوین و تهران - صفحه:30-36

  tick  بررسی کارآیی نانوتیوب‌های کربنی چند‌ جداره در حذف رنگ 2- نفتول نارنجی از محلول‌های آبی - صفحه:37-44

  tick  بررسی باقی‌ مانده های آنتی بیوتیکی در نمونه های شیر خام در قزوین (1391) - صفحه:45-52

  tick  اعتبار آزمون های تشخیصی سندرم تونل کارپال در بیماران دیابتی - صفحه:53-59

  tick  ارتباط میزان دریافت کلسیم با نمایه توده بدنی در دختران نوجوان - صفحه:60-67

  tick  مقایسه میزان آلکسی تیمیا در بیماران کلیوی، دانشجویان و پرستاران کرمانشاه (1391) - صفحه:68-74

  tick  تغییرات مصرف کالاهای اساسی پس از هدفمندسازی یارانه ها در شهرک مینودر قزوین(1390) - صفحه:75-82
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved