>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین   
سال:1393 - دوره:18 - شماره:2


  tick  بیان، تخلیص و بررسی عملکرد ناحیه‏ کینازی گیرنده‏ نوترکیب عامل رشد فیبروبلاستی 2bانسانی - صفحه:4-11

  tick  مقایسه دو روش ژنوتیپی بیان ژنMexx و فنوتیپی حداقل تراکم بازدارندگی در سویه های بالینی سودوموناس ایروژنزا - صفحه:12-17

  tick  الگوی هیستوپاتولوژیکی بافت بیضه مردان با آزواسپرمیای غیرانسدادی مراجعه کننده به بخش نازایی بیمارستان شریعتی تهران (1391) - صفحه:18-23

  tick  اثر قرارگیری درازمدت در معرض میدان الکترومغناطیس با بسامد پایین بر فعالیت سیستم کولینرژیک در روده بزرگ موش - صفحه:24-29

  tick  ارتباط حضور اینتگرون کلاس یک با الگوی مقاومت دارویی چندگانه در گونه های انتروباکتر جمع آوری شده از بیمارستان های آموزشی قزوین و تهران - صفحه:30-38

  tick  تاثیر دریافت مزمن نورهارمان بر یادگیری و حافظه فضایی موش صحرایی ماده - صفحه:39-45

  tick  اثر تداخل سیستم اوپیوییدرژیک درون زاد با اورکسین برتغذیه در موش - صفحه:46-52

  tick  تاثیر درمان شناختی- رفتاری بر میزان نشانه های آسیب شناسی روانی و رفتارهای پُر خطر زندانیان - صفحه:53-58

  tick  ارتباط عوامل شخصیتی و کارکرد خانواده با سلامت روان در سو مصرف کنندگان مواد - صفحه:59-66

  tick  تبیین نیازهای آموزشی دختران نوجوان در مورد بهداشت باروری از دیدگاه معلمان - صفحه:67-76
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved