>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین   
سال:1383 - دوره:8 - شماره:30


  tick  کیفیت آموزش بالینی از دیدگاه دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران - صفحه:4-9

  tick  ارزشیابی پایان نامه های دکترای دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین - صفحه:10-18

  tick  میزان دستیابی کارورزهای پزشکی بیرجند به اهداف آموزشی بخش گوش، حلق و بینی از دیدگاه خودشان - صفحه:19-23

  tick  رابطه پیشرفت تحصیلی با برون گرایی - درون گرایی و روان نژندی دانشجویان پرستاری شیراز - صفحه:24-31

  tick  عوامل موثر بر موفقیت و شکست دانشجویان پزشکی زاهدان در امتحان جامع علوم پایه دوره های 21 تا 24 - صفحه:32-39

  tick  تاثیر برنامه آموزش بهداشت بر رفتارهای پیشگیری کننده از ایدز در زندانیان - صفحه:40-45

  tick  آگاهی و عملکرد اعضای هیات علمی در سنجش روایی و پایایی سوال های امتحانی - صفحه:46-50

  tick  مشکلات آموزش بالینی از دید دانشجویان پرستاری - صفحه:51-55

  tick  منابع اطلاعاتی دانش آموزان دبیرستان های پسرانه دولتی منطقه 3 تهران در خصوص بیماری ایدز - صفحه:56-63

  tick  رابطه سبک های یادگیری با پیشرفت تحصیلی دانشجویان پرستاری قزوین - صفحه:64-67

  tick  الگویی جدید برای دوره کارشناسی ارشد مدارک پزشکی در ایران - صفحه:68-74

  tick  مدیریت اطلاعات (دانش) - صفحه:75-85
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved