>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین   
سال:1392 - دوره:17 - شماره:1


  tick  بررسی دقت مونوفیلامان های سیمز- وینشتاین و لیلی در غربال گری نوروپاتی دیابتی - صفحه:4-10

  tick  ارتباط تعداد گلبول سفید با مرگ و میر در هفت روز اول بعد از سکته حاد قلبی در بیمارستان شریعتی تهران - صفحه:11-17

  tick  اثر زمان مواجهه با صدای تطابقی بر حفاظت شنوایی خرگوش به روش گسیل های اعوجاجی صوت - صفحه:18-25

  tick  اثر آنتاگونیست گیرنده 1اورکسین بر محرومیت غذایی حاد در آزمون فرمالین - صفحه:26-34

  tick  مقایسه دقت اپکس یاب های Foramatron و Raypex5 در شرایط آزمایشگاهی - صفحه:35-41

  tick  بررسی تاثیر آموزش معنا- محور بر صمیمیت زناشویی زنان - صفحه:42-47

  tick  میزان آمادگی مراکز آموزشی- درمانی ممتاز کشور در جذب گردش گران پزشکی: رویکرد استانداردهای کمیسیون مشترک بین الملل - صفحه:48-54

  tick  اثر رضایت شغلی بر ترک شغل از طریق رفتارهای کاری هنجارشکنانه فردی و سازمانی پرستاران - صفحه:55-60

  tick  رابطه کیفیت زندگی با کیفیت زندگی کاری در کارکنان مرکز آموزشی، درمانی و تحقیقاتی روان پزشکی بهاران زاهدان - صفحه:61-68

  tick  ارزیابی کاربردی بودن طرح های تحقیقاتی نظام سلامت دانشگاه علوم پزشکی قزوین - صفحه:69-75

  tick  بررسی عوامل تغذیه ای تاثیرگذار بر چاقی شکمی: مروری بر شواهد همه گیر شناختی - صفحه:76-86

  tick  گزارش یک مورد جراحی لاپاروسکپی کیست هیداتید کبدی - صفحه:87-90

  tick  تاثیر مداخله های شناختی- رفتاری در ارتقای سلامت روانی دانشجویان آسیب پذیر ورودی سال 1388 دانشگاه علوم پزشکی قزوین - صفحه:91-94

  tick  فراوانی کیست ها و تومورهای ادنتوژنیک همراه با دندان های نهفته در دانشکده دندان پزشکی بابل (89 -1382) - صفحه:95-98
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved