>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین   
سال:1391 - دوره:16 - شماره:1


  tick  القای تخمک گذاری با لتروزول در زنان نابارور مقاوم به کلومیفن سیترات - صفحه:4-9

  tick  تاثیر شیاف دیکلوفناک سدیم بر لرز بعد از عمل سزارین - صفحه:10-14

  tick  اثر عصاره اتانولی گیاه مخلصه بر درد حاد در موش - صفحه:15-21

  tick  اثر ناتوانی و افسردگی بر کیفیت زندگی مبتلایان به مولتپیل اسکلروزیس - صفحه:22-28

  tick  ارتباط کیفیت خواب مصدومین شیمیایی مبتلا به برونشیولیت انسدادی با نمایه توده بدنی - صفحه:29-35

  tick  ارتباط عفونت معده ناشی از هلیکوباکتر پایلوری با بیماری های عروق کرونر در شهر قزوین - صفحه:36-43

  tick  مقایسه نگرش های ناکارآمد و پاسخ های مقابله ای در بیماران مبتلا به - صفحه:44-50

  tick  ارتباط عوامل جمعیتی با خودکارآمدی بهداشتی اعضای هیات علمی - صفحه:51-57

  tick  مقایسه تکانش گری و تصمیم گیری مخاطره آمیز افراد چاق با افراد دارای وزن عادی - صفحه:58-64

  tick  رواسازی آزمون به زیستی روان شناختی ریف در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قزوین (1388) - صفحه:65-71

  tick  طراحی، ساخت و ارزیابی سیستم تهویه موضعی قابل حمل برای کنترل دود و دمه های جراحی - صفحه:72-79

  tick  ارزیابی اقتصادی برنامه معاینه دانش آموزان بدو ورود به مقاطع تحصیلی مختلف - صفحه:80-86

  tick  بررسی آگاهی و عملکرد دندان پزشکان عمومی قزوین در مورد پیشگیری از اندوکاردیت عفونی - صفحه:87-94

  tick  بررسی شیوه زندگی بیماران مبتلا به ترومبوز وریدهای عمقی بستری در بیمارستان های - صفحه:95-98

  tick  تاثیر کارگاه آموزشی بر آگاهی کارورزان پزشکی قزوین در زمینه تغذیه و پایش رشد کودکان - صفحه:99-102
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved