>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین   
سال:1384 - دوره:9 - شماره:34


  tick  اثر آلومینیم بر آنزیم گلوکز 6- فسفات دهیدروژناز اریتروسیت انسان - صفحه:3-8

  tick  رابطه کمبود آنزیم گلوکز 6- دهیدروژ با زردی نوزادی - صفحه:9-12

  tick  مهار پراکسیداسیون چربی در روزه داری و نقش حفاظتی آن بر سیستم قلبی - عروقی - صفحه:13-17

  tick  مقایسه علائم سندرم های کرونری حاد در بیماران جوان و سالمند - صفحه:18-22

  tick  ارتباط میزان ناتوانی با نوع مفاصل درگیر دربیماران مبتلا به استئوآرتریت - صفحه:23-28

  tick  تغییرات خونی در بیماران دچار سوختگی های شدید بستری در بیمارستان های سوانح سوختگی تهران - صفحه:29-34

  tick  ارزیابی نتایج جراحی هایپوسپادیاس به روش اسنادگراس با فلپ واسکولاریزه دارتوس - صفحه:35-38

  tick  تاثیر موسیقی بر درد مزمن سرطانی - صفحه:39-42

  tick  ارزیابی اثر 4، 4- متیلن دی فینل دی ایزوسیانات در کارگران فوم سازی شرکت خودروسازی - صفحه:43-50

  tick  تأثیر طرح بهینه سازی بخش فوریت های بیمارستان بوعلی سینای قزوین بر رضایت بیماران - صفحه:51-55

  tick  شناسایی سبک های رهبری مدیران دانشگاه علوم پزشکی قزوین و راه های ارتقای عملکرد آنان - صفحه:56-62

  tick  ارزیابی توانایی دانشجویان علوم پزشکی در درک مفاهیم فیلم های آموزشی به زبان انگلیسی - صفحه:63-66

  tick  نظر اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران در مورد تأثیر ارزشیابی دانشجو در بهبود تدریس
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved