>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین   
سال:1390 - دوره:15 - شماره:3


  tick  مقایسه برخی شاخصهای سفالومتری مال اکلوژن های اسکلتی کلاس Iii با کلاس I - صفحه:6-10

  tick  رابطة سن دندانی با سن تقویمی در بیماران ارتودنسی 6 تا 15 سالة شهر قزوین - صفحه:12-18

  tick  بررسی موفقیت بالینی و رادیوگرافیک درمان پالپ زنده با استفاده از مدلهای رگرسیون حاشیه ای - صفحه:20-26

  tick  مقایسه اثر ماده باندینگ Self Etch و Total Etch بر استحکام باند برشی شیارپوش با مینای دندان شیری - صفحه:28-32

  tick  اثر نگهداری شش ماهه در آب بر استحکام باند ریز کششی سیستمهای چسبنده اچ- شستشو و سلف اچ با عاج - صفحه:34-41

  tick  اثر بلیچینگ بر میزان ریزنشت لبه ای ترمیم های کامپوزیتی بعد از ترمیم - صفحه:43-47

  tick  ارتباط بین اضطراب و افسردگی با استوماتیت آفتی عودکننده - صفحه:49-53

  tick  وضعیت سلامت دهان و دندان و عوامل مرتبط با آن در نمونه ای از دانش آموزان دبیرستانی ( شهر قزوین (1389) - صفحه:55-60

  tick  تظاهرات دهانی مرتبط با مصرف دخانیات و مواد مخدر در مراجعین به دانشکده دندانپزشکی زاهدان - صفحه:62-68

  tick  ( وضعیت دندانی سالمندان ساکن شهرو روستای شهرستان تالش (1388 ) - صفحه:70-75

  tick  آگاهی،نگرش و عملکرد دندان پزشکان عمومی استان قزوین نسبت به بیماریهای پریودنتال مهاجم - صفحه:77-80

  tick  فراوانی استئواسکلروز ایدیوپاتیک در کلیشه پانورامیک مراجعین به بخش رادیولوژی دانشکده دندانپزشکی قزوین(1388 ) - صفحه:82-86

  tick  فراوانی پیگمانتاسیون دهانی در مراجعین به دانشکده دندان پزشکی بابل (88-1387) - صفحه:88-90

  tick  شیوع ضایعه های لیکنوئید دهانی در نمونه ای از جمعیت شهر قزوین (1383) - صفحه:92-94
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved