>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین   
سال:1381 - دوره:6 - شماره:21


  tick  غربال گری و جداسازی سویه های مولد سفالوسپورین C - تولید و استخراج این آنتی بیوتیک - صفحه:3-10

  tick  مقایسه اثر افزایش دما قبل و بعد از تابش دوز کم نوترون در ایجاد آسیب های کروموزومی ... - صفحه:11-17

  tick  مقایسه اثر فوتوتراپی 4 لامپه و 8 لامپه در درمان زردی نوزادان - صفحه:18-22

  tick  مقایسه اثرات اسپری سالبوتامول و ترکیب آن با ایپراتروپیوم بروماید در مجروحین شیمیایی - صفحه:23-27

  tick  دیدگاه اقشار مختلف شهر زاهدان درباره ازدواج و تنظیم خانواده - صفحه:28-35

  tick  تمایل به پرخاشگری در نوجوانان و نقش خانواده - صفحه:36-41

  tick  علل مراجعه مجدد بیماران به بخش جراحی بیمارستان های آموزشی - عمومی دانشگاه علوم پزشکی... - صفحه:42-48

  tick  شیوع بیماریهای گوش در کودکان نوآموز شهرستان قزوین (1377) - صفحه:49-53

  tick  شیوع تنبلی چشم در دانش آموزان 6 تا 9 ساله قزوین (79-1377) - صفحه:54-58

  tick  خون ریزی داخل مغزی در مرکز آموزشی - درمانی بوعلی سینای قزوین - صفحه:59-63

  tick  رابطه بیماریهای تنفسی با کار در معدن زیرزمینی عمارت - صفحه:64-68

  tick  گزارش یک مورد رزکسیون فک تحتانی به علت آملوبلاستوما - صفحه:69-73

  tick  ارزیابی اسپوندیلوز گردنی در کشتی گیران - صفحه:74-78
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved