>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین   
سال:1381 - دوره:6 - شماره:22


  tick  تأثیر کارگاه های مقدماتی روش تدریس بر آگاهی، نگرش و عملکرد آموزشی مدرسین دانشگاه علوم پزشکی کرمان - صفحه:5-9

  tick  ارزشیابی محتوای درس اصول اپیدمیولوژی از نظر دانش آموختگان رشته های بهداشتی - صفحه:10-15

  tick  وضعیت اشتغال به کار دانش آموختگان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان - صفحه:16-23

  tick  موقعیت شغلی دانش آموختگان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین - صفحه:24-32

  tick  نظر دانشجویان دندانپزشکی مقطع بالینی دانشگاه علوم پزشکی قزوین نسبت به کاربرد دروس علوم پایه - صفحه:28-42

  tick  دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قزوین در مورد اولویت های ارزشیابی اساتید - صفحه:33-37

  tick  تأثیر برنامه آموزش تالاسمی بر آگاهی دانش آموزان - صفحه:43-47

  tick  وضعیت آموزش بالینی رشته دندانپزشکی از دیدگاه اساتید و دانشجویان دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین - صفحه:48-55

  tick  ارتباط امکانات آموزشی و نیروی انسانی بخش های علوم پایه با پیشرفت تحصیلی دانشجویان پزشکی کرمان - صفحه:56-63

  tick  نگرش دانشجویان پزشکی در مورد اهمیت پژوهش - صفحه:64-67

  tick  نظر کارورزان، اساتید و دانش آموختگان پزشکی کرمان درباره اهمیت و محتوای آموزشی مناسب در آزمایشگاه مهارت های بالینی دانشجویان پزشکی - صفحه:68-74

  tick  نیازهای آموزشی مدیران پرستاری دانشگاه علوم پزشکی قزوین در زمینه تضمین کیفیت مراقبت های پرستاری - صفحه:75-80

  tick  تأثیرگذاری استاد بر ارزشیابی دانشجو از استاد و درس - صفحه:81-87

  tick  ژورنال کلاب و برگزاری مؤثر آن - صفحه:88-92
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved