>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین   
سال:1390 - دوره:15 - شماره:2


  tick  ارتباط بین تک نوکلئوتیدهای چند شکلی ژن Dnmti با سرطان روده بزرگ در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان طالقانی تهران - صفحه:7-12

  tick  بهینه سازی شرایط حذف سرب توسط ساکارومایسس سرویزیه در شرایط آزمایشگاهی - صفحه:13-21

  tick  مقایسه پروتئین نمونه ادرار 2 ساعته با نمونه ادرار 24 ساعته در بیماران مشکوک به پره اکلامپسی - صفحه:22-27

  tick  اثر مکمل امگا 3 بر پره اکلامپسی در زنان باردار پرخطر - صفحه:28-33

  tick  اثر آموزش بر آگاهی، نگرش و عملکرد ماماها در مورد روش های غیردارویی کاهش درد زایمان - صفحه:34-40

  tick  تأثیر برنامه آرام سازی پیشرونده عضلانی بر خودکارآمدی و کیفیت زندگی مراقبین بیماران مولتیپل اسکلروزیس - صفحه:41-47

  tick  مقایسه اثر تمرین های هاتایوگا و آمادگی جسمانی بر اضطراب و افسردگی زنان - صفحه:48-54

  tick  عوامل مؤثر بر توسعه سرمایه های انسانی در بیمارستان های سازمان تأمین اجتماعی ایران - صفحه:55-62

  tick  همبستگی سطح تعارض پرستاران بیمارستان های عمومی استان بوشهر با کاربرد سبک های مذاکره توسط سرپرستاران (1386) - صفحه:63-69

  tick  ارتباط شاخص های سفالومتریک با موقعیت قدامی- خلفی مولر دایمی اول بالا - صفحه:70-77

  tick  تعیین حدود مجاز وزن بار در حمل دستی در خطوط بسته بندی یکی از کارخانه های قزوین - صفحه:78-85

  tick  مقایسه تیروئیدیت هاشیموتو در افراد مبتلا به دیابت نوع یک با افراد سالم - صفحه:86-93

  tick  هیپرکلسیوری در کودکان با عفونت ادراری بستری در مرکز آموزشی- درمانی قدس قزوین - صفحه:94-100
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved