>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین   
سال:1389 - دوره:14 - شماره:2


  tick  بررسی ارتباط میان ناباروری با میزان رضایت جنسی زوجین - صفحه:6-11

  tick  بررسی عوامل خطرساز سرطان پستان در رامسر و تنکابن - صفحه:12-19

  tick  اثر تاموکسیفن برضخامت اندومتر و میزان تخمک گذاری در زنان نابارور با پاسخ ضعیف به کلومیفن سیترات - صفحه:20-24

  tick  میزان بهبود خودبه خودی علایم سونوگرافیک مفصل ناپایدار لگن و عوامل مؤثر بر آن در نوزادان درمان نشده متولد مرکز آموزشی - درمانی کوثر قزوین (87-1386) - صفحه:25-30

  tick  وضعیت دیسک بین مهره ای در بیماران مبتلا به تنگی کانال کمری مراجعه کننده به مرکز تصویربرداری بیمارستان امام خمینی تهران (86-1385) - صفحه:31-35

  tick  اثر اسپری لیدوکائین 10درصد بر گلو درد ناشی از بی هوشی عمومی - صفحه:36-41

  tick  مقایسه میزان قند خون بدو پذیرش در بیماران ترومایی بستری در بخش فوریت ها - صفحه:42-46

  tick  مقاومت آنتی بیوتیکی اسینتوباکتر و فراوانی سویه های تولید کننده بتالاکتاماز وسیع الطیف در بیماران بخش های مراقبت ویژه بیمارستان نمازی شیراز (87-1386) - صفحه:47-53

  tick  بررسی مهارت های حرفه ای پزشکان عمومی مراکز بهداشتی - درمانی استان قزوین - صفحه:54-61

  tick  تأثیر افزایش تعرفه های خدمات پزشکی و بیمارستانی بر شاخص قیمت بخش های اقتصادی با الگوی داده - ستانده (86-1385) - صفحه:62-68

  tick  بررسی وضعیت فضاهای فیزیکی بیمارستان های وابسته به دانشگاه های علوم پزشکی کشور - صفحه:69-74

  tick  گزارش مورد: بررسی بیماران مبتلا به نقرس چند مفصلی - صفحه:75-82

  tick  گزارش کوتاه: تأثیر اصوات انفجاری ناشی از شلیک گلوله بر آستانه شنوایی سربازان - صفحه:83-86
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved