>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین   
سال:1397 - دوره:22 - شماره:3


  tick  تاثیر تمرین تداومی بر محتوای پروتئین‌های Ppar-Γ و Prdm16 در بافت چربی موش‌های صحرایی دیابتی دارای اضافه‌ وزن - صفحه:4-12

  tick  بررسی رادیولوژیک ارتباط بروز سینوزیت مزمن با واریاسیون های آناتومیک حفره بینی - صفحه:13-22

  tick  تعیین رابطه وضعیت خواب با الگوی تغذیه ای؛ یک مطالعه مقطعی مبتنی بر مدارس - صفحه:23-31

  tick  تاثیر مشاوره بر آگاهی خانواده دارای زنان سالمند در مورد آزار سالمندی طبق مدل مراحل تغییر - صفحه:32-39

  tick  ارتباط استرس ادراک شده و هوش معنوی در پرستاران بخش های مراقبت ویژه - صفحه:40-49

  tick  بررسی ارتباط وضعیت سلامت معنوی با متغیرهای جمعیت شناختی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قزوین - صفحه:50-57

  tick  ارزشیابی نتایج پروژه های طرح جامع سلامت دانشگاه علوم پزشکی قزوین بین سال های 1388 تا 1392 - صفحه:58-67

  tick  ارزیابی میزان تطابق ابعاد آنتروپومتریکی دانشجویان با میزهای لپ تاپ پُرفروش موجود - صفحه:68-76

  tick  مروری بر مسیرهای پیام رسان مولکولی دخیل در کنترل سلول های بنیادی سرطان و نقش آن ها در درمان سرطان - صفحه:77-92

  tick  فراوانی ضایعه پیوژنیک گرانولوما در بخش آسیب شناسی دانشکده دندان پزشکی تبریز بین سال های 1385 تا 1395 - صفحه:93-98
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved