>
Fa   |   Ar   |   En
   زیست شناسی کاربردی   
سال:1389 - دوره:23 - شماره:2


  tick  معرفی روشی جدید جهت مقایسه ی فاکتورهای رنگی و استفاده از آن جهت بررسی تاثیر هورمون متیل تستوسترون بر الگوی رنگی در ماهی نر گوپی(Poecilia Reticulate - صفحه:1-13

  tick  بررسی سه روش استخراج دی. ان. ای (Dna) ازPseudomonas Aeruginosa توسط اسپکتروفوتومتر نانودراپ و ژل الکتروفورز - صفحه:14-22

  tick  بهینه‌سازی تولید آنزیم آلکالین پروتیاز به سویه‌ای از جنس Bacillus جدا شده از خاک - صفحه:31-40

  tick  بررسی کلادیستیکی گونه های جنس پنیرک (تیره پنیرک) در ایران بر اساس صفات ریخت شناسی - صفحه:31-40

  tick  اثر تغذیه نیتروژنی بر رشد، تولید برخی متابولیت های اولیه و ثانویه و فعالیت آنزیم نیترات ردوکتاز در گیاه بنگدانه (Hyoscyamus Pusillus L.) - صفحه:41-55

  tick  بررسی اثر ضدالتهابی و ضد باکتریایی عصاره لیپیدی قلم دریایی(Virgularia Gustavina) در سواحل بندرعباس - صفحه:56-61

  tick  جداسازی و تخلیص آنزیم گزیلاناز (Ec:3.2.1.8)از باکتری باسیلوس استیاروترموفیلوس (Atcc12980)و مقایسه‌ی کارایی آن در هیدرولیز گزیلان درخت غان و جو دوسر - صفحه:70-80
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved