>
Fa   |   Ar   |   En
   مهارت ‌های مددکاری‌ در توانمندسازی ایتام بر مبنای سیرۀ ائمۀ اطهار (ع)  
   
نویسنده خارستانی اسماعیل ,سیفی فاطمه
منبع پژوهشهاي اجتماعي اسلامي - 1396 - دوره : 23 - شماره : 2 - صفحه:169 -187
چکیده    مددکاری در تعالیم همۀ ادیان آسمانی آمده است و همۀ رهبران الهی، مردم را بدان فرا خوانده‌اند. از این‌رو، خاستگاه مددکاری را باید در ادیان جستجو کرد، چراکه یکی از مهم‌ترین پندهای همه ادیان، کمک کردن و یاری رساندن به همدیگر و همنوع خود است. در آیات قرآن و روایات معصومین‰ نیز به مددکاری و یاری رساندن، به‌ویژه به یتیمان، توجه ویژه‌ای شده و دستورات صریح و اکیدی در این خصوص دارد. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر بررسی مبانی و مهارت‌های مددکاری اسلامی در توانمندسازی ایتام بر مبنای سیرۀ ائمۀ اطهار‰ به‌ویژه امام رضا† می‌باشد. روش پژوهش، توصیفی و از نوع تحلیل اسنادی است. جامعۀ تحقیق شامل قرآن کریم و احادیث و روایات معصومین‰ و دیگر بزرگان است که در کتاب‌ها، نشریات و پژوهش‌ها و تحقیقات مرتبط با موضوع تحقیق می‌باشد. نمونه‌گیری به شیوۀ هدفمند انجام شده و بر این اساس، از منابع فوق الذکر استفاده گردیده است. در این تحقیق، ابتدا مفاهیم و اصطلاحات مرتبط با تحقیق، تعریف و بیان شده است. سپس اهمیت و ضرورت مددکاری در جامعه بر مبنای سیرۀ ائمّه‰ ذکر گردیده و در پایان نیز، عوامل و مولّفه‌های موثر در توانمندسازی ایتام بر مبنای سیرۀ ائمۀ اطهار‰ به‌ویژه امام رضا† مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است و به این نتیجه رسیده است که، مددکاری یک اصل مهم اجتماعی و همه‌جانبه است که علاوه بر امور مادی، ابعاد روحی و معنوی زندگی را نیز شامل می‏شود. ائمۀ اطهار‰ به‌ویژه امام رضا† در سیره و آموزه‌های خود همگان را به توجه و یاری رساندن به ایتام و توانمند ساختن آنها جهت عهده‌دار شدن امور زندگی خود سفارش نموده و مولّفه‌هایی برای آن معرفی نموده‌اند که با بهره‌گیری از این مولّفه‌ها می‌توان به ثمرات آن دست یافت.
کلیدواژه مددکاری، توانمندسازی، ایتام، ائمه اطهار (ع)‰، امام رضا† (ع)
آدرس دانشگاه علامه طباطبایی, ایران
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved