>
Fa   |   Ar   |   En
   بازنمایی هویت اسلامی ـ ایرانی در اندیشه های دفاعی امام خامنه ای  
   
نویسنده اسدپور عهدیه ,احمدی اهنک کاظم
منبع پژوهشهاي اجتماعي اسلامي - 1395 - دوره : 22 - شماره : 4 - صفحه:33 -70
چکیده    پژوهش حاضر بر آن است تا با مروری اجمالی بر دیدگاه ها و بیانات مقام معظم رهبری، بازنمایی هویت اسلامی ـ ایرانی را در اندیشه ها، به ویژه نظریات دفاعی ایشان، دست یازد. این پژوهش، از حیث هدف، تحقیقی کاربردی؛ از منظر سطح تحلیل، از ماهیتی توصیفی ـ استنباطی برخوردار است و روشی که برای پیشبرد مطالعه و دست یابی به اهداف مورد نظر، اتخاذ گردیده، روش اسنادی ـ تحلیلی است. داده های مورد نیاز نیز از راه مطالعات کتابخانه ای و اسنادی و با استفاده از ابزار فیش برداری گردآوری شده است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که مقام معظم رهبری، در فرمایشات خویش، اهمیت وافری برای هویت اسلامی ـ ایرانی قائل بوده و مولفه هایی همچون وجود روحیه‌ معنوی، یاد خداوند و توکل به او، دوری از دنیاطلبی و زبان و ادبیات فارسی را معرفی می نمایند. همچنین ایشان، دفاع از هویت اسلامی ـ ایرانی را به واسطه‌ افسران و نیروهای مسلح در دوره‌ جنگ نرم دانسته و وجود استقلال، اعتقاد و اعتماد مردم به هویت شان، شناسایی و درک عمیق روش های مورد استفاده دشمنان سلطه جو را به عنوان ملزومات نگه داشت فرهنگ و هویت اسلامی ـ ایرانی در نظر دارند. در نهایت براساس نتایج به دست آمده در پژوهش باید اظهار کرد راه حلی که باید برای مقابله با دشمن در دوران جنگ نرم به کار بست، مجهز شدن به علم و فناوری و تجهیزات مدرن و استفاده از استراتژی نرمش قهرمانانه برای رسیدن به مقصود است.
کلیدواژه بازنمایی، هویت اسلامی ـ ایرانی، جنگ نرم، اندیشه های دفاعی
آدرس دانشگاه الزهرا (س), ایران
پست الکترونیکی ahdieasadpour@chmail.com
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved