>
Fa   |   Ar   |   En
   ضرورت بازسازی رویکرد تفکر عقلی در حوزه های علمیه  
   
نویسنده همایون مصباح - حسین
منبع پژوهشهاي اجتماعي اسلامي - 1391 - دوره : 18 - شماره : 1 - صفحه:99 -128
چکیده    جهانی که در آن زندگی می نماییم با مولفه های گوناگون شناخته می شود که پاره ای از آنها کلیدی تر از بقیه می باشد، مانند تغییر و تحول. طبعاً امور فراوانی گرفتار چنان دگرشدن ها می گردد که نیازها و خواست های آدمیان ازمهم ترین شان به شمار می رود. قهراً هر چیزی که (شخص، نهادها، ادیان، مکاتب فکری، نظام های اقتصادی، سیاسی و...) که به این نیازها و خواست ها به موقع و همه جانبه پاسخ بگوید و آنها را شناسایی نماید، ماندگار خواهد بود. حوزه و روحانیت از این قاعده مستثنی نیست و به اندازه ای که نیازهای عصرش را بشناسد و بدان ها پاسخ بدهد، استمرار پایداری خواهد داشت. یکی از این نیازها که فراروی حوزه و روحانیت قرار گرفته است، همانا تولید و توسعه ی عقلانیت است که از طریق بازسازی رویکرد عقلی در حوزه ی علمیه فراهم می گردد. از این رو در این نوشتار ضرورت بازسازی تفکر و رویکرد عقلی و ساز و کارهای چنان بازسازی از سوی حوزه ی علمیه بازنموده شده است. مکانیزم بازسازی: اولاً افزایش توان رقابتی است که نتیجه و عملکرد آن 1 ) تحقیقات روشمند توسعه ی دانش و معرفت در ساحت دین طبیعت و جامعه ی انسانی؛ 2 ) عرضه ی معیار داوری؛ 3 ) پاسخ به پرسش ها و حل چالش ها می باشد، که در متن نوشتار جزییات همه به تفصیل بازگو شده است. ثانیاً نوآوری و بهره وری در فعالیت، گردان سازی عوامل و منابع است که حوزه ی علمیه بازسازی یاد شده را به مثابه نهاد در سیمای ذیل می تواند و باید تامین نماید. رسالت حوزه به مثابه نهاد پرورشی، تبلیغی و مدیریتی در این جهت 1 ) فراهم آوری و پرورش نیروی انسانی نظام؛ 2 ) مشارکت در فرایند فرهنگ و تمدن سازی، و 3 ) همزیستی و تعامل با دیگر فرهنگ ها و تمدن ها و رسالت و مسوولیت حوزه همچون نهاد آموزشی تواناسازی ذهنی است که به سه صورت باید به انجام برسد: 1 ) توانایی شناختی 2 ) توانایی شناختی و 3 ) توانایی سنجشی که به تفصیل در متن نوشتار از آنها سخن گفته شده است:
کلیدواژه حوزه ,روحانیت ,بازسازی ,رویکرد عقلی ,نیازها ,ساز و کارها ,عصر و زمانه ,نقش و کارکرد ,تواناسازی ,دین ,The Seminary ,The Clergy ,Revival ,Intellectual Approach ,Needs ,Mechanisms ,Role And Function ,Religion
آدرس -, پژوهشگر علوم اسلامی, افغانستان
پست الکترونیکی mesbahseyed@yahoo.com
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved