>
Fa   |   Ar   |   En
   تعیین میزان آگاهی پزشکان عمومی از بیماری هپاتیت e در شهر خرم آباد  
   
نویسنده ناظر محمدرضا ,سواریان حسن ,درویشی محمد
منبع يافته - 1396 - دوره : 19 - شماره : 4 - صفحه:57 -67
چکیده    مقدمه: هپاتیت e نوع بیماری عفونی ویروسی است که کبد را درگیر می کند و می تواند از یک عفونت ساده بدون علامت تا یک بیماری برق آسا و کشنده بخصوص در زنان باردار، متغیر باشد. هدف مطالعه اخیر بررسی سطح آگاهی پزشکان عمومی شهر خرم آباد در مورد بیماری هپاتیت e بوده است.مواد و روش ها: این مطالعه یک مطالعه اپیدمیولوژیک توصیفی است که سطح آگاهی پزشکان عمومی در دسترس شهر خرم آباد در مورد بیماری هپاتیت e مورد ارزیابی قرار می گیرد. اطلاعات مورد نظر در قالب پرسشنامه گردآوری و با روش های آمار توصیفی نظیر جداول توزیع فراوانی، جداول توافقی، میانگین ، انحراف معیار و نسبت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها:در مطالعه حاضر 100 پزشک عمومی مورد بررسی قرار گرفتند که 62 نفر را مردان و 38 نفر را زنان تشکیل می دهند. در مطالعه ما برای بررسی سطح آگاهی پزشکان عمومی شهر خرم آباد در مورد بیماری هپاتیت e یک پرسشنامه ی 14 سوالی طراحی گردید. میزان آگاهی در خصوص راههای انتقال بیماری و میزان شیوع بیماری ضعیف اما در سایر جنبه های بیماری متوسط بود. تفاوت آماری معنی داری بین سطح آگاهی پزشکان زن و پزشکان مرد نبود. اما در حیطه راههای کنترل و پیشگیری نمره اخذ شده توسط پزشکان زن بالاتر بود. نمره کلی آگاهی در پزشکان با سابقه کاری زیر پنج سال تفاوت آماری معناداری نسبت به پزشکان با سابقه کاری بالای 15 سال داشت.بحث و نتیجه گیری: سطح آگاهی کلی پزشکان عمومی شهر خرم آباد در مورد بیماری هپاتیت e متوسط می باشد که با توجه به شیوع حدود 8 درصدی در شهر خرم آباد و میزان مرگ و میر بالا در زنان باردار و جوانان، آموزش بیشتر مورد نیاز است.
کلیدواژه هپاتیت e، سطح آگاهی، مرگ و میر ٬پزشکان عمومی
آدرس دانشگاه علوم پزشکی لرستان, گروه بیماری های عفونی و گرمسیری, ایران, دانشگاه علوم پزشکی لرستان, گروه بیماریهای عفونی و گرمسیری, ایران, دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران, مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی و گرمسیری, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved