>
Fa   |   Ar   |   En
   تاثیر ده هفته تمرینات مقاومتی بر سطوح استراحتی برخی عوامل آنژیوژنز در مردان مبتلا به سرطان پروستات  
   
نویسنده فتح الهی شورابه فضل الله ,فرامرزی محمد ,همتی روح الله ,نوری رضا
منبع يافته - 1396 - دوره : 19 - شماره : 4 - صفحه:129 -139
چکیده    مقدمه: سرطان پروستات دومین سرطان در مردان و هشتمین علت مرگ در ایران می باشد. در شرایط پاتولوژیک رگزایی باعث افزایش متاستاز و گسترش این سرطان می شود. هدف این تحقیق بررسی تآثیر ده هفته تمرین مقاومتی بر برخی عوامل آنژیوژنز در مردان مبتلا به سرطان پروستات بود.مواد و روش ها: 20 مرد مبتلا به سرطان پروستات با دامنه سنی 55 تا 62 سال انتخاب و به صورت تصادفی به دوگروه کنترل ( 10 نفر) و مقاومتی(10 نفر)تقسیم شدند.گروه تجربی به مدت 10 هفته تمرین و هر هفته سه جلسه تمرین مقاومتی را انجام دادند. هر تمرین سه دور با دوازده تکرار و با شدت 50 تا 65 درصد یک تکرار بیشینه انجام شد. 48 ساعت قبل و 48 ساعت بعد از اجرای پروتکل تمرین و پس از 12 ساعت ناشتا نمونه خونی جهت اندازه گیری عامل رشد اندوتلیالی عروق (vegf )، عامل رشد فیبروبلاست (fgf ) و نیتریک اکساید (no ) گرفته شد. تغییرات درون گروهی و بین گروهی به ترتیب با استفاده از آزمون تی وابسته و تی مستقل مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.یافته ها: نتایج نشان داد انجام 10 هفته تمرین مقاومتی باعث افزایش معنی داری در سطوح vegf(0001/0=p)، fgf (0001/0=p) و no (0003/0=p)، در گروه تجربی نسبت به گروه کنترل در مردان مبتلا به سرطان پروستات شد.بحث و نتیجه گیری: به نظر می رسد 10 هفته تمرین مقاومتی باعث افزایش عوامل آنژیوژنز، قدرت و توده عضلانی و کاهش خستگی در بیماران مبتلا به سرطان پروستات می گردد.
کلیدواژه تمرین مقاومتی، سرطان پروستات، آنژیوژنز
آدرس دانشگاه شهرکرد, دانشکده ادبیات و علوم انسانی, گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی, ایران, دانشگاه شهرکرد, دانشکده ادبیات و علوم انسانی, گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی, ایران, دانشگاه شهرکرد, دانشکده علوم پایه, گروه زیست شناسی, ایران, دانشگاه تهران, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved