>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی ارتباط بین هوش هیجانی و گرایش به اعتیاد در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستان  
   
نویسنده بهرامی نژاد عاطفه ,بیرانوند افسانه ,زارع سودابه ,ارنواز معصومه
منبع يافته - 1396 - دوره : 19 - شماره : 4 - صفحه:113 -120
چکیده    مقدمه: هوش هیجانی نوعی پردازش هیجانی اطلاعات است که می تواند باعث محافظت فرد در برابر مصرف مواد شود. پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط بین هوش هیجانی و گرایش به اعتیاد در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستان انجام شد. مواد و روش ها: در این پژوهش توصیفی -تحلیلی تعداد 223 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستان به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند.اطلاعات از طریق پرسشنامه های اطلاعات دموگرافیک ، گرایش به اعتیاد (aps) و هوش هیجانی (berrygraves)جمع آوری و با استفاده از آزمون های آنالیز واریانس، آزمون t و ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند.یافته ها: میانگین امتیاز گرایش به مصرف مواد در دانشجویان 47/28 و میانگین امتیاز هوش هیجانی 72/81 بود.یافته های این پژوهش نشان داد که بین هوش هیجانی و گرایش به اعتیاد ارتباط منفی معناداری وجود دارد(05/0>p). همچنین بر اساس نتایج پیرسون، بین گرایش به اعتیاد و خرده آزمون های خودآگاهی ،خود مدیریتی ،آگاهی اجتماعی و مدیریت رابطه ،ارتباط معناداری وجود دارد(05/0>p).بحث و نتیجه گیری: افراد با هوش هیجانی پایین تر ،تمایل بیشتری به سوء مصرف مواد دارند. برنامه های آموزش هوش هیجانی می تواند عامل پیش گیرنده در اعتیاد محسوب شود.
کلیدواژه هوش هیجانی، گرایش به اعتیاد، دانشجویان، سوء مصرف مواد
آدرس دانشگاه علوم پزشکی لرستان, دانشکده پرستاری و مامایی, کمیته تحقیقات دانشجویی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی لرستان, دانشکده بهداشت و تغذیه، دانشکده پرستاری و مامایی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی لرستان, گروه آمار, ایران, دانشگاه علوم پزشکی لرستان, بیمارستان امام رضا, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved