>
Fa   |   Ar   |   En
   پیش بینی اضطراب امتحان و خودناتوان سازی تحصیلی براساس الکسی تایمیا  
   
نویسنده قاضی شیرین ,حسنوندی صبا ,قدم پور عزت الله
منبع يافته - 1396 - دوره : 19 - شماره : 4 - صفحه:22 -31
چکیده    مقدمه: هدف این مطالعه پیش بینی اضطراب امتحان و خود ناتوان سازی تحصیلی براساس الکسی تایمیا در دانش آموزان با ناتوانی خواندن بود.مواد و روش ها: این مطالعه از نوع همبستگی است. جامعه آماری تمامی دانش آموزان با ناتوانی خواندن شهرستان خرم آباد در سال 94-95 بود. به منظور برآورد حجم نمونه از روش پیشنهادی کوهن استفاده شد و از میان دانش آموزان ارجاع داده شده به هسته آموزش و پرورش خرم آباد براساس تشخیص متخصصان این حوزه، در مجموع 112 نفر واجد ملا ک های شرکت در مطالعه بودند. دانش آموزان پرسشنامه های اضطراب امتحان، خود ناتوان سازی و الکسی تایمیا را تکمیل کردند. برای تحلیل داده ها از تحلیل رگرسیون استفاده شد. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری spss نسخه 18 تحلیل شدند.یافته ها: نتایج نشان داد همبستگی بین متغیرهای پژوهش معنادار بود (p<0.001). همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد الکسی تایمیا قادر به پیش بینی 54/. از کل واریانس اضطراب امتحان و خودناتوان سازی تحصیلی است(001/0>p).بحث و نتیجه گیری: نتایج این مطالعه می تواند به مشاوران و دست اندرکاران حوزه آموزش برای مداخلات کارآمدتر در زمینه اضطراب امتحان و خودناتوان سازی تحصیلی کمک نماید.
کلیدواژه اضطراب امتحان، خودناتوان سازی تحصیلی، الکسی تایمیا، دانش‌آموزان
آدرس دانشگاه علوم پزشکی لرستان, مرکز مطالعات و توسعه آموزشی, ایران, دانشگاه الزهرا (س), دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی, ایران, دانشگاه لرستان, گروه روانشناسی و علوم تربیتی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved