>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی میزان شیوع شکایات اختلالات اسکلتی عضلانی در کارمندان بخش اداری دانشگاه علوم پزشکی شهر خرم آباد در سال 1394  
   
نویسنده رشیدی رجب ,غلامی هابیل زهرا ,سالمی منصوره ,الماسیان محمد
منبع يافته - 1396 - دوره : 19 - شماره : 4 - صفحه:121 -128
چکیده    مقدمه: اختلالات اسکلتی -عضلانی عامل اصلی از دست رفتن زمان کار، افزایش هزینه ها و آسیب های انسانی است. لذا بررسی شیوع این اختلالات در بین کارکنان اداری با توجه به مدت زمان کار با کامپیوتر و چگونگی استقرار آنها در پشت میز کار از اهمیت ویژه ای برخوردار است. مواد و روش ها: این پژوهش بصورت مقطعی بر روی کارمندان بخش اداری دانشگاه علوم پزشکی شهرخرم آباد انجام شد. جهت گردآوری اطلاعات علاوه بر مشخصات فردی و اطلاعات دموگرافیک و سوالاتی در مورد متوسط مدت زمان استفاده از کامپیوتر در طول روز، ارزیابی اختلالات اسکلتی عضلانی کارکنان با استفاده از پرسشنامه استاندارد نوردیک صورت گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی برای محاسبه میزان، میانگین و انحراف معیار هر یک از متغیرهای تحقیق و برای بررسی رابطه بین متغیرها از آزمون استقلال مجذور کای استفاده شد. کلیه آنالیزها به کمک نرم افزار 21spss انجام گرفته است.یافته ها: نتایج مطالعه نشان داد که بیشترین شیوع علائم اختلالات اسکلتی -عضلانی به ترتیب در نواحی کمر (60 درصد)، گردن (4/59 درصد)، شانه (50 درصد) بوده و زانو (4/49 درصد)، پشت (1/47 درصد)، مچ دست (4/42 درصد) در رتبه های بعدی قرار دارند. بین سابقه کار و شیوع علائم در نواحی شانه ، زانو ، ران، قوزک پا و گردن در نمونه های مورد مطالعه ارتباط معنی داری وجود دارد (05/0>p ). اما در نواحی آرنج، مچ دست، پشت و کمر، رابطه معناداری مشاهده نشد. بین سن کارکنان و شیوع اختلال در ناحیه آرنج رابطه معنی داری وجود داشت (05/0>p )، به گونه ای که با افزایش سن فقط شیوع اختلال در این ناحیه افزایش یافته است و در سایر نواحی بدن اختلالی مشاهده نشده است.بحث و نتیجه گیری: بر اساس نتایج مطالعه حاضر، اختلالات اسکلتی -عضلانی دارای فراوانی بالایی در بین کارکنان اداری است. در این راستا انجام برنامه های مداخله ای ارگونومی در محیط کار امری ضروری بنظر می رسد. که می توان به آموزش کاربران در رابطه با اصول ارگونومیک کار با کامپیوتر، طراحی ایستگاه کار و نوبت کاری را به عنوان اجزا این برنامه ذکر کرد.
کلیدواژه اختلالات اسکلتی-عضلانی، کارمندان، خرم آباد
آدرس دانشگاه علوم پزشکی لرستان, دانشکده بهداشت و تغذیه، مرکز تحقیقات بهداشت تغذیه, گروه بهداشت حرفه ای, ایران, دانشگاه علوم پزشکی لرستان, دانشکده بهداشت و تغذیه, ایران, آموزش و پرورش شهرستان خرم آباد, ایران, دانشگاه علوم پزشکی لرستان, دانشکده پزشکی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved