>
Fa   |   Ar   |   En
   اثر محافظتی عصاره دارچین در برابر آسیب های کبدی القا شده توسط ایبوپروفن در موش های صحرایی  
   
نویسنده نجفیان محمود ,نوروزنژاد محمدجواد ,آراسته امیر ,نجفیان زهرا ,نجفیان بهاره
منبع يافته - 1396 - دوره : 19 - شماره : 4 - صفحه:102 -112
چکیده    مقدمه: ایبوپروفن از خانواده داروهای ضد التهاب غیراستروئیدی و مسکن درد است. در عین حال این دارو دارای اثرات ثابت شده ای مانند تولید رادیکالهای آزاد و تداخل با وقایع سلولی می باشد. بنابراین یافتن آنتی اکسیدان های مناسب به منظور کاهش عوارض جانبی این دارو ضروری است. در این تحقیق اثر آنتی اکسیدانی عصاره دارچین بر مهار آسیب کبدی ناشی از ایبوپروفن بررسی شده است.مواد و روش ها: 48 رت در 6 گروه، گروه s نرمال سالین دریافت کردند، گروه c200 عصاره دارچین با دوز 200 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن (mg/kg200)، گروه iایبوپروفنmg/kg 400، گروه ic50ایبوپروفن به همراه عصاره دارچین mg/kg 50، گروه ic100 ایبوپروفن به همراه عصاره دارچین mg/kg 100 و گروه ic200 ایبوپروفن همراه عصاره دارچین mg/kg 200 بصورت داخل صفاقی دریافت کردند. در پایان دوره فعالیت آنزیم های کبدی اندازه گیری شد. از کبدها نمونه بافتی تهیه شد و پس از رنگ آمیزی با هماتوکسیلین ائوزین، مورد مطالعه قرار گرفتند. یافته ها: فعالیت آنزیم های پیروات ترانس آمیناز، اگزالواستات ترانس آمیناز و آلکالین فسفاتاز در گروه iنسبت به گروه s بطور معناداری افزایش داشتند. در گروه های ic50،ic100 و ic200 تقریباً متناسب با دوز عصاره دارچین نسبت به گروه i میزان فعالیت آنزیم ها کاهش داشتند. مطالعه برش بافتی کبد حاکی از تخریب بافتی ناشی از ایبوپروفن بود که مصرف دارچین تخریب بافتی را کاهش داده بود.بحث و نتیجه گیری: عصاره دارچین باخواص آنتی اکسیدانی خود آسیب کبدی ناشی از مصرف ایبوپروفن را کاهش می دهد.
کلیدواژه ایبوپروفن، دارچین، پیروات ترانس آمیناز، اگزالواستات ترانس آمیناز، آلکالین فسفاتاز
آدرس دانشگاه علوم پزشکی تهران, مرکزتحقیقات غدد و متابولیسم, ایران. دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم, دانشکده علوم پایه, گروه زیست شناسی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم, دانشکده علوم پایه, گروه میکروبیولوژی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت, دانشکده علوم پایه, گروه میکروبیولوژی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی زابل, دانشکده پرستاری, ایران, آموزش و پرورش ناحیه چهار شیراز, گروه زیست شناسی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved