>
Fa   |   Ar   |   En
   تاثیر 6 ماه تمرین هوازی با شدت متوسط بر سطوح bdnf، il-6 و حافظه کوتاه مدت زنان 50- 65 ساله‌ی مبتلا به سندروم متابولیک  
   
نویسنده اوصالی علی ,مصطفوی حسین
منبع يافته - 1396 - دوره : 19 - شماره : 4 - صفحه:88 -101
چکیده    مقدمه: افزایش سن، عوامل التهابی و سندروم متابولیک از عوامل موثر در کاهش bdnf و عملکرد شناختی می باشد. هدف از این تحقیق بررسی اثرگذاری 6 ماه تمرین هوازی با شدت متوسط بر سطوح bdnf، il6و حافظه کوتاه مدت زنان 65-50 ساله مبتلا به سندروم متابولیک می باشد.مواد و روش ها: 24 زن مبتلا به سندروم متابولیک به طور داوطلبانه در این تحقیق شرکت کردند. آزمودنی ها به طور تصادفی به دو گروه 12 نفره ی مبتلا به سندروم متابولیک تمرین (me) و کنترل (mc) تقسیم شدند. گروه تمرین، در یک برنامه تمرینی هوازی شش ماهه که هر هفته سه جلسه، هرجلسه شامل سه ست تمرینی و دو ست استراحت بود شرکت کردند. در ابتدا مدت زمان ست تمرینی 8 دقیقه بود که با سپری شدن هر هفته تا هفته دوازدهم، یک دقیقه به مدت زمات ست های تمرینی افزوده می شد. خونگیری در دو مرحله پیش و پس آزمون جهت اندازه گیری سطوح bdnf و il6 انجام شد. میزان سطوح bdnf و il6 توسط رادیوایمونواسی و میزان حافظه کوتاه مدت نیز توسط آزمون یادداری عددی مورد بررسی قرار گرفت.یافته ها: bdnf و حافظه کوتاه مدت پس از 6 ماه تمرین هوازی نسبت به پیش آزمون افزایش معنی داری کردند (05/0>p). همچنین il6 پس از 6 ماه تمرین هوازی نسبت به پیش آزمون کاهش معنی داری داشت (05/0>p).بحث و نتیجه گیری: در اثر تمرین هوازی 6 ماهه با شدت متوسط، میزان سطوح il6 کاهش و bdnf افزایش یافت که در نتیجه این فرایند موجب بهبود حافظه کوتاه مدت گردید.
کلیدواژه تمرین هوازی، حافظه‌ی کوتاه‌مدت، سندروم متابولیک، bdnf ,il-6
آدرس دانشگاه بناب, گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی زنجان, گروه فیزیولوژی اعصاب, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved