>
Fa   |   Ar   |   En
   تاثیر دو سطح مختلف فشار مثبت انتهای بازدمی (peep) در میزان بروز آتلکتازی پس از جراحی بای‌پس عروق کرونر  
   
نویسنده مرادی بهزاد ,تیموری حسن ,پوریا علی ,خادمی مژگان ,ابراهیم زاده فرزاد
منبع يافته - 1396 - دوره : 19 - شماره : 2 - صفحه:82 -92
چکیده    مقدمه: میزان بروز آتلکتازی بعد از عمل جراحی پیوند عروق کرونر بالا می باشد. با توجه به تاثیرات پیشنهاد شده ی سطوح مختلف peep در جلوگیری از بروز این عارضه، هدف از این مطالعه بررسی تاثیرات سطوح مختلف peep بعد از عمل جراحی پیوند عروق کرونر بوده است.مواد و روش ها: این مطالعه به روش کارآزمایی بالینی انجام گرفت. حجم نمونه در این مطالعه 90 نفر بود. نمونه گیری به صورت غیر احتمالی متوالی انجام گردید و بیماران به روش بلوک بندی طبقه ای به طور تصادفی در دو گروه مداخله و کنترل (هر گروه 45 نفر) قرار گرفتند. در گروه کنترل بیماران پس از عمل جراحی، به محض ورود به بخش مراقبت های ویژه تا زمان اکستیوب شدن peep به میزان 5 سانتی متر آب دریافت می کردند و در گروه مداخله بیماران پس از ورود به بخش مراقبت های ویژه به طور متوسط به مدت 4 ساعت peep به میزان 10 سانتی متر آب دریافت می کردند و سپس تا زمان اکستیوب شدن peep به میزان 5 سانتی متر آب دریافت می کردند. برای تشخیص نهایی آتلکتازی شش ساعت بعد از اکستیوب شدن، از رادیوگرافی قفسه سینه، درصد اشباع اکسیژن شریانی و درجه حرارت بدن استفاده شد. برای بررسی های آماری از آزمون های مجذور کای و تی مستقل استفاده شد.یافته ها: بر اساس یافته های پژوهش میزان بروز آتلکتازی در گروه مداخله 7 نفر (6/15 درصد) و در گروه کنترل 16 نفر (6/35 درصد) بود که از لحاظ آماری این تفاوت معنادار بود (03/0=p). میانگین درصد اشباع اکسیژن شریانی در گروه مداخله نسبت به گروه کنترل بالاتر بود (48/1 ±31/94 در مقابل 16/1 ±66/93) و این تفاوت از نظر آماری معنادار بود (025/0=p).بحث و نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد که استفاده از peep به میزان 10 سانتی متر آب بعد از عمل جراحی پیوند عروق کرونر می تواند باعث کاهش میزان بروز آتلکتازی بعد از عمل شود، بنابراین پیشنهاد می گردد که از این روش در بخش مراقبت های ویژه برای کاهش میزان بروز آتلکتازی استفاده شود.
کلیدواژه فشار مثبت انتهای بازدمی (peep)، جراحی پیوند عروق کرونر (cabg)، آتلکتازی
آدرس دانشگاه علوم پزشکی لرستان, دانشکده پرستاری و مامایی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی لرستان, دانشکده پزشکی, گروه بیهوشی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی لرستان, دانشکده پزشکی, گروه جراحی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی لرستان, دانشکده پرستاری و مامایی, گروه پرستاری, ایران, دانشگاه علوم پزشکی لرستان, دانشکده بهداشت و تغذیه, گروه آمار زیستی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved