>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی تاثیر سیتوتوکسیک کورکومین بر تکثیر سلول سرطانی روده بزرگ انسان (ht_29)  
   
نویسنده نبیونی محمد ,محسنی کوچصفهانی هما ,آذری سکینه ,دلفان بهرام
منبع يافته - 1396 - دوره : 19 - شماره : 2 - صفحه:9 -17
چکیده    مقدمه: سرطان دستگاه گوارش شایع ترین نوع در ایران با فراوانی 38 درصد است. خطر ابتلا به این سرطان تحت تاثیر دو عامل محیطی و فاکتورهای ژنتیکی می باشد. کورکومین از جمله فیتوکمیکال هایی است که در استراتژی chemoprevention در راستای بلوکه کردن، کند کردن و یا برگشت پروسه سرطان زایی نقش دارد. مطالعات نشان داده که کورکومین می تواند مانع بروز سرطان راست روده شده و یا آن را به تاخیر بیندازد. در این پژوهش اثر کورکومین بروی تکثیر سلول های سرطانی ht_29 بررسی شد.مواد و روش ها: در این پژوهش تجربی رده سلولی ht_29 در محیط dmem کشت داده شد. اثر غلظت های مختلف کورکومین بر روی رشد سلول های سرطانی ht_29 با روش mtt بررسی گردید، نوع مرگ سلولی القاء شده توسط رنگ آمیزی dapi سنجش شد. تمامی تجربیات سه بار تکرار شدند و جهت تحلیل داده ها از نرم افزار instate 3 و آزمون آماری oneway anova استفاده گردید.یافته ها: بقاء سلولی در غلظت mu;m 50 کورکومین پس از طی 24 ساعت تیمار، 53 درصد محاسبه شد (ic50). بعد از طی 72 ساعت تیمار، واکوئله شدن و کاهش شدید سلول های زنده در محیط کشت مشاهده شد. همچنین، میزان سلول های آپوپتوز شده توسط رنگ آمیزی dapi تعیین شد.بحث و نتیجه گیری: با توجه به مسیرهای مولکولی دخالت کننده در تکثیر سلولی و توانایی کورکومین در القای پروتئین های پروآپوپتوتیک و مهار پروتئین های آنتی آپوپتوتیک و مسیرهای بقا همچون nfkb و akt، می توان آن را به عنوان یک عامل ضد سرطان معرفی نمود.
کلیدواژه کورکومین، سرطان روده، رده سلول سرطانی ht_29، آپوپتوز
آدرس دانشگاه خوارزمی, دانشکده علوم زیستی, گروه علوم سلولی و مولکولی, ایران. دانشگاه علوم پزشکی لرستان, مرکز تحقیقات داروهای گیاهی رازی, ایران, دانشگاه خوارزمی, دانشکده علوم زیستی, گروه علوم جانوری, ایران, دانشگاه خوارزمی, دانشکده علوم زیستی, گروه علوم سلولی و مولکولی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی لرستان, دانشکده پزشکی, گروه فارماکولوژی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved