>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی میزان ایزومرهای ترانس و درصد اسیدهای چرب در روغن‌های حیوانی و دنبه مصرفیدر استان لرستان  
   
نویسنده هدایتی فر روشنک
منبع يافته - 1396 - دوره : 19 - شماره : 2 - صفحه:1 -8
چکیده    مقدمه: اسیدهای چرب ترانس جزو چربی های مضر برای سلامتی به حساب می آیند. سازمان غذا و دارو اعلام کرده است که مصرف اسیدهای چرب ترانس باید به کمتر از یک درصد مصرف انرژی برسد. هدف از این مطالعه تعیین میزان اسیدهای چرب با تاکید بر اسیدهای چرب ترانس و اشباع از روغن حیوانی و دنبه بود.مواد و روش ها: 10 نمونه روغن حیوانی و 5 نمونه دنبه جهت استری شدن به آزمایشگاه منتقل گردید و با دستگاه کروماتوگرافی گازی با ستون 100 متری و دتکتور fid و حجم تزریق یک میکرولیتر، جهت تعیین پروفایل اسیدهای چرب، نمونه ها مورد آنالیز قرار گرفت.یافته ها: نتایج نشان داد که مجموع درصد اسیدهای چرب ترانس در روغن های حیوانی 5/2 ±3/4 و مجموع درصد اسیدهای چرب اشباع 7/4± 6/47 و در روغن دنبه مجموع درصد اسیدهای چرب ترانس 1/0 ±3/0 و مجموع درصد اسیدهای چرب اشباع 4/6 ±7/40 به دست آمد.بحث و نتیجه گیری: روغن حیوانی و دنبه گوسفند شامل درصد بالایی از اسیدهای چرب ترانس و اشباع هستند؛ بنابراین ریسک بیماری های قلبی عروقی در افراد مصرف کننده بالا می رود.
کلیدواژه اسیدهای چرب ترانس، روغن حیوانی، دنبه، گاز کروماتوگرافی
آدرس دانشگاه علوم پزشکی لرستان, آزمایشگاه کنترل مواد غذایی, ایران
پست الکترونیکی rhedayatifar3@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved