>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی وجود فاکتورهای ویرولانس در سالمونلا انتریتیدیس جدا شده از نمونه‌های غذایی به ‏روش ‏multiplex-pcr  
   
نویسنده میرزاده صدیقه ,محمودی رزاق ,امینی کیومرث
منبع يافته - 1395 - دوره : 18 - شماره : 3 - صفحه:88 -94
چکیده    مقدمه: سالمونلا انتریکا سروتایپ انتریتیدیس یکی از مهم ترین عوامل مسبب سالمونلوزیس غیرتیفوئیدی می باشد که از نظر بالینی شدت کمتری نسبت به تب تیفوئیدی دارد. هدف از مطالعه حاضر شناسایی ژن های ویرولانس در سویه های سالمونلا انتریتیدیس جدا شده از نمونه های غذایی به روش rlm;multiplexpcr rlm; می باشد. مواد و روش ها: این مطالعه توصیفی مقطعی در سال 1393 بر روی 1250 نمونه غیرتکراری غذایی انجام گردید. روش pcr چندگانه به منظور شناسایی ژن های inva،ttrc، mgtc، spi4d و agfa انجام شد.یافته ها: در مجموع تعداد 60 سویه سالمونلا انتریتیدیس به ترتیب 37 سویه از گوشت مرغ (6/61%) و 23 سویه از تخم مرغ (4/38%) بدست آمد. بیشترین و کمترین فراوانی متعلق به ژن های mgtc و spi4d و برابر 6/51% و 3/1% می باشد.بحث و نتیجه گیری:ب بررسی ژن های حدت در سالمونلا انتریتیدیس جدا شده در نمونه های غذایی به دلیل فراوانی شاخص های ویرولانس و کارایی روش m-pcr در بررسی های اپیدمیولوژی و ارزیابی انتقال بین گونه ای این ژن ها در بین نمونه های مختلف می تواند مفید باشد.
کلیدواژه سالمونلا انتریتیدیس، مواد غذایی، ژن‌های حدت، multiplex pcr
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان, ایران, دانشگاه علوم پزشکی قزوین, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved