>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی نقش واسطه ای دشواری تنظیم هیجان در رابطه میان مواجهه با وقایع آسیب زا و رفتار پرخطر جنسی در سوء مصرف کنندگان مواد  
   
نویسنده شادکام سوده ,ملازاده جواد ,یاوری امیرحسین
منبع يافته - 1395 - دوره : 18 - شماره : 3 - صفحه:78 -87
چکیده    مقدمه: بررسی های انجام شده توسط مرکز مدیریت بیماری های وزارت بهداشت نشان می دهد موارد ابتلا به ایدز از طریق رفتارهای پر خطر جنسی رو به افزایش است که می تواند زنگ خطری برای تشدید عواقب ناگوار این بیماری در جامعه باشد. دشواری تنظیم هیجان و مواجهه با واقعه آسیب زا از مهم ترین عوامل دخیل در رفتار پرخطر جنسی هستند. هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش واسطه ای دشواری تنظیم هیجان در رابطه رفتار پر خطر جنسی و مواجهه با واقعه آسیب زا بود.مواد و روش ها: 200 نفر از سوء مصرف کنندگان مواد مراجعه کننده به مراکز درمان و بازپروری اعتیاد در شیراز با روش نمونه گیری در دسترس برای شرکت در پژوهش انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه رفتارهای پرخطر مربوط به hiv، چک لیست وقایع زندگی و مقیاس مشکلات در نظم بخشی هیجانی استفاده شد. با استفاده از مدل معادله ساختاری مدل علّی احتمالی تحلیل شد.یافته ها: نتایج پژوهش از نقش واسطه گری دشواری تنظیم هیجان در رابطه مواجهه با واقعه آسیب زا و رفتار پرخطر جنسی حمایت می کند (0001/0 p=،31/0= beta;).بحث و نتیجه گیری: شواهد نشان می دهد که مواجهه با وقایع آسیب زا و دشواری تنظیم هیجان می توانند زمینه ایجاد رفتار پر خطر جنسی را فراهم کنند. به بیان دیگر واقعه آسیب زا با اختلال در تنظیم هیجانات منجر به رفتار پر خطر می شود.
کلیدواژه رفتار پرخطر جنسی، واقعه آسیب زا، دشواری تنظیم هیجان، hiv
آدرس دانشگاه شیراز, دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی, ایران, دانشگاه شیراز, ایران, دانشگاه شیراز, دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی, ایران
پست الکترونیکی sshadkam5@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved