>
Fa   |   Ar   |   En
   شیوع آنتی‌بادی ‌های ضد سایتومگالو ویروس انسانی در بیماران مبتلا به aids/ hiv استان کردستان در سال 1394  
   
نویسنده امتی آرزو ,رحمانی خالد ,بیدارپور فرزام ,کریمی محمد
منبع يافته - 1395 - دوره : 18 - شماره : 3 - صفحه:59 -67
چکیده    مقدمه: عفونت سایتومگالوویروس ((cmvیکی از مهم ترین عوامل مرگ و میر و بیماری در افراد دارای نقص ایمنی، همانند دریافت کنندگان عضو یا بافت، بیماران مبتلا به hiv و نوزادان تازه متولد شده می باشد. مطالعه حاضر به منظور بررسی شیوع آنتی بادی های cmv در بیماران مبتلا به hiv در استان کردستان انجام گردید.مواد و روش ها: مطالعه حاضر به صورت مقطعی روی 151 نفر از مبتلایان به hiv تحت پوشش مراکز و پایگاه های مشاوره بیماری های رفتاری استان کردستان در سال 1394 انجام گرفت. نمونه سرم بیماران از نظر آنتی بادی های اختصاصی ضدcmv با تکنیک الایزا (elisa) و کیت تشخیصی رادیم بررسی شد. داده ها با استفاده از نرم افزار stata ورژن 13 و با استفاده از آزمون های t مستقل و رگرسیون خطی ساده و چندگانه تحلیل گردید.یافته ها: 116 نفر (8/76%) از مبتلایان مرد و 35 نفر (2/23%) زن بودند. میانگین و انحراف معیار سن بیماران به ترتیب 3/39 و 1/9 سال بود. از نظر شیوع سرمی آنتی بادی های ضد cmv، تمامی بیماران بررسی شده از نظر igg مثبت بودند و تنها یک مورد (7/0%) از نظر igm مثبت بود. بین سن بیماران و مقدار آنتی بادی cmv رابطه معنی دار آماری وجود داشت.بحث و نتیجه گیری: نتایج مطالعه حاضر نشان دهنده شیوع بالای cmv در بیماران مبتلا به hiv بود. بنابراین در کنار توجه بیشتر به بحث عفونت همزمان hiv و cmv، در مورد لزوم و ارزش انجام درمان ضد رتروویروسی زودتر از موقع انجام مطالعات بیشتر ضروری به نظر می رسد.
کلیدواژه سایتومگالوویروس، hiv/aids، شیوع
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی, ایران. دانشگاه علوم پزشکی کردستان, ایران, دانشگاه علوم پزشکی کردستان, ایران, دانشگاه علوم پزشکی کردستان, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved