>
Fa   |   Ar   |   En
   مشکلات روانی اجتماعی والدین کودکان معلول ذهنی تحت پوشش مرکز بهزیستی خرم‌آباد 1392  
   
نویسنده ملکشاهی فریده ,فلاحی شیرزاد
منبع يافته - 1395 - دوره : 18 - شماره : 3 - صفحه:42 -51
چکیده    مقدمه: کودک معلول ذهنی، خانواده را در معرض مشکلات زیادی قرار داده که بیشتر بر روی والدین احساس می گردد. لذا درک و شناسایی صحیح از مشکلات و عوامل مرتبط با آن جهت یاری و حمایت آن ها ضروری است. در این راستا این مطالعه باهدف تعیین مشکلات روانی اجتماعی والدین کودکان عقب مانده ذهنی تحت پوشش مرکز بهزیستی خرم آباد انجام گرفت.مواد و روش ها: این مطالعه از نوع توصیفی تحلیلی مقطعی بود که نمونه های ما را والدین کودکان عقب مانده ذهنی تشکیل می دادند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه اطلاعات جمعیت شناختی، مشکلات روانی و مشکلات اجتماعی بود. 144 پرسشنامه توسط والدین به روش مصاحبه و در منزل تکمیل گردید، روایی و پایایی با استفاده از اعتبار محتوا کسب و اطلاعات با 16 spss تجزیه و تحلیل شدند.یافته ها: نتایج نشان داد که کلیه والدین دارای مشکلات روانی و اجتماعی بودند؛ اما مادران به علت تعدد نقش ها در خانواده از میانگین مشکلات بیشتری (مشکلات اجتماعی مادر 69/0 ±54/1، مشکلات روانی 55/0 ±46/1 و مشکلات اجتماعی و روانی پدر 74/0 ± 43/1، 55/0±36/1) برخوردار بودند. بین تحصیلات والدین و جنس فرزند معلول ارتباط معنادار (05/0>p ) مشاهده شد.بحث و نتیجه گیری: تاثیر معلولیت بر والدین بستگی به توان و ظرفیت آن ها دارد. به نظر می رسد جهت کاهش مشکلات والدین دارای کودک معلول ذهنی، نیاز به حمایت های همه جانبه هست.
کلیدواژه مشکلات روانی، مشکلات اجتماعی، والدین، کودک، معلولیت ذهنی، معلول.
آدرس دانشگاه علوم پزشکی لرستان, ایران, دانشگاه علوم پزشکی لرستان, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved