>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی شیوع اختلال وسواسی-جبری در بیماران وابسته به مواد مخدر مراجعه کننده به کلینیک های ترک اعتیاد وابسته به دانشگاه علوم پزشکی لرستان در سال ١٣٩٣  
   
نویسنده محمدپور سمانه ,نظری هدایت ,بهاروند پرستو ,توکلی زهرا
منبع يافته - 1395 - دوره : 18 - شماره : 3 - صفحه:24 -33
چکیده    مقدمه: وجود علایم وسواس گونه در افراد سوءمصرف کننده مواد و نبود مطالعه ای منسجم در این زمینه ضرورت انجام مطالعه حاضر را نشان می دهد. پژوهش حاضر با هدف بررسی شیوع اختلال وسواسی جبری در بیماران وابسته به مواد مخدر مراجعه کننده به کلینیک های ترک اعتیاد وابسته به دانشگاه علوم پزشکی لرستان انجام شد.مواد و روش ها: پژوهش حاضر یک مطالعه ی توصیفی مقطعی بود. در این پژوهش 200 نفر از بیماران وابسته به مواد مخدر مراجعه کننده به کلینیک های ترک اعتیاد وابسته به دانشگاه علوم پزشکی لرستان از دی ماه تا اسفند ماه سال 1393 به روش در دسترس انتخاب شدند. جمع آوری داده ها با استفاده از پرسشنامه جمعیت شناختی و پرسشنامه غربالگری وسواس zoharfineberg انجام شد. برای تحلیل داده ها از شاخص های آمار توصیفی و استنباطی با نرم افزار spss20 استفاده شد.یافته ها: در این مطالعه تمام شرکت کنندگان مرد بودند. میانگین و انحراف معیار سن و مدت مصرف مواد به ترتیب 96/11 72/41± و 87/8 ±02/12 بود. از این افراد 71% متاهل، 56/0% دارای شغل آزاد و 43/0% تحصیلات دیپلم داشتند. همچنین 31 نفر (5/15%) افراد با اختلال وسواسیجبری و 169 نفر (5/84 %) بدون اختلال وسواسیجبری بودند.بحث و نتیجه گیری: در ایجاد اختلال سوءمصرف مواد، اختلالات و علایم دیگر می توانند سهم داشته و مهم باشند، بنابراین تشخیص و توجه به آن ها بسیار مهم است. بر همین مبنا، متخصصین بالینی می توانند براساس نتایج چنین پژوهش هایی به طراحی کارآزمایی های بالینی مناسب و یا اصلاح مداخله های موجود اقدام نمایند.
کلیدواژه سوءمصرف مواد، اختلال وسواسی- جبری، مواد مخدر
آدرس دانشگاه علوم پزشکی لرستان, ایران, دانشگاه علوم پزشکی لرستان, ایران, دانشگاه علوم پزشکی لرستان, ایران, دانشگاه علوم پزشکی لرستان, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved