>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی غلظت ترکیبات آلی فرار و گازهای آلاینده در مراکز چاپ و تکثیر شهر خرم آباد در سال 1394  
   
نویسنده رشیدی رجب ,الماسیان محمد
منبع يافته - 1395 - دوره : 18 - شماره : 3 - صفحه:34 -41
چکیده    مقدمه: با توجه به تولید آلاینده های گازی و آیروسولی فراوان توسط صنعت چاپ و تکثیر، ارزیابی کیفیت هوا در داخل و خارج این مراکز در سطح شهر خرم آباد مورد بررسی قرار گرفت.مواد و روش ها: در یک مطالعه توصیفی، پنج آلاینده گازی از آلاینده های معیار(co،no ،no2 ،so2 وo3 ) و ترکیبات آلی فرار مورد سنجش قرار گرفت. در کل 360 نمونه از هوای داخل و خارج مراکز چاپ و تکثیر در دو فصل تابستان و زمستان گرفته شد. نمونه برداری به دو روش قرائت مستقیم و نمونه برداری محیطی انجام گرفت. در روش قرائت مستقیم از دستگاه آنالایزر محیطی برای سنجش آلاینده های معیار گازی و از دستگاه phochek5000 برای اندازه گیری vocs استفاده گردید. در نمونه برداری محیطی از پمپ های محیطی و لوله های جاذب کربن فعال skc به صورت تصادفیمداوم استفاده گردید. نمونه ها با حلال دی سولفید کربن آماده سازی شدند و با دستگاه کروماتوگراف گازی مورد تجزیه قرار گرفتند. از آزمون آماری t برای آنالیز نتایج استفاده گردید.یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که در بین آلاینده های شاخص بجز گاز co و در بین ترکیبات آلی فرار غلظت آلاینده های بنزن و تولوئن در هوای مراکز چاپ و تکثیر بیشتر از استاندارد epa برای اماکن بسته می باشد. همچنین بین غلظت بنزن و تولوئن در فصل تابستان و زمستان اختلاف معنی داری وجود داشت (05/0>p). در همه اندازگیری ها در فصول تابستان و زمستان میزان گاز o3 در داخل مراکز چاپ و تکثیر به صورت معناداری بیشتر از فضای آزاد بود (05/0p<).بحث و نتیجه گیری: هر چند مراکز چاپ و تکثیر نمی توانند بعنوان یک کانون جدی انتشار آلاینده ها برای سایر اماکن عمومی اطراف خود باشند، اما آلاینده های حاصل از آنها بخصوص آلاینده o3 می تواند سلامت کارکنان این مراکز را تهدید نماید.
کلیدواژه چاپ و تکثیر، آلاینده های شاخص، ترکیبات آلی فرار
آدرس دانشگاه علوم پزشکی لرستان, ایران, دانشگاه علوم پزشکی لرستان, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved